Sprzątanie rejonu wspinaczkowego Zakrzówek

Dnia 10 kwiet­nia (sobo­ta) Klub Wyso­ko­gór­ski – Kra­ków i IŚW „Nasze Ska­ły„ orga­ni­zu­ją sprzą­ta­nie Zakrzów­ka. Dla­cze­go taka akcja? Bo na dzień dzi­siej­szy, Zakrzó­wek, przy­po­mi­na raczej małe wysy­pi­sko śmie­ci niż miej­sce do wypo­czyn­ku – chce­my to zmienić.

Festiwal “Kormorany” w Olsztynie

Wszyst­kich pasjo­na­tów podró­ży zarów­no marzy­cie­li jak i tych, któ­rzy reali­zu­ją swo­je podróż­ni­cze marze­nia zapra­sza­my do Olsz­ty­na na pierw­szy Ogól­no­pol­ski Stu­denc­ki Festi­wal Podró­ży Kor­mo­ra­ny 2011. Będzie to dosko­na­ła oka­zja do pozna­nia cie­ka­wych ludzi oraz podzie­le­nia się wła­sny­mi doświadczeniami.

Przygoda na Pojezierzu Łagowskim

Tere­nem zma­gań sta­nie się Poje­zie­rze Łagow­skie oraz Mię­dzy­rzec­ki Rejon Umoc­nio­ny. W prze­ci­wień­stwie do poprzed­niej edy­cji nie będzie eta­pu pły­wac­kie­go, gdyż mógł­by oka­zać się aż nad­to orzeź­wia­ją­cy, ale za to będzie oka­zja zwie­dzić oko­licz­ne lasy bie­giem i rowe­rem, rze­ki i jezio­ra kaja­kiem, a nie­licz­ne asfal­ty na rol­kach. Oprócz tego przy­go­to­wu­je­my zada­nia spe­cjal­ne, któ­re na dłu­go pozo­sta­ną w Waszej pamię­ci! A wszyst­ko to z mapą w jed­nej i kom­pa­sem w dru­giej ręce. 

Foto warsztaty w Bieszczadach

Week­en­do­we warsz­ta­ty roz­po­czy­na w piąt­ko­wy wie­czór wykład doty­czą­cy foto­gra­fii oraz degu­sta­cja kar­pac­kich win i nale­wek. Sobo­ta jest poświę­co­na na ple­ner foto­gra­ficz­ny w naj­pięk­niej­szych drew­nia­nych cer­kwiach regio­nu, pod opie­ką instruk­to­ra — foto­gra­fa pro­wa­dzą­ce­go warsz­ta­ty, przy mery­to­rycz­nym wspar­ciu histo­ry­ka opo­wia­da­ją­ce­go o odwie­dza­nych obiek­tach, a tak­że histo­rii, archi­tek­tu­rze i sztu­ce regionu

Przegląd filmów górskich w Katowicach

Gość­mi będą Adam Pustel­nik, Alek­san­dra Dzik oraz Artur Haj­zer. Prze­glą­do­wi towa­rzy­szyć będzie wysta­wa foto­gra­fii „Góry sprzed lat i dziś” autor­stwa człon­ków Klu­bu Wyso­ko­gór­skie­go w Katowicach.

W trak­cie Prze­glą­du czyn­ne będzie sto­isko z wydaw­nic­twa­mi poświę­co­ny­mi tema­ty­ce górskiej.

Mistrzostwa w kajakarstwie górskim także dla kibiców

Impre­za ma cha­rak­ter otwar­ty, mogą w niej wziąć udział w odręb­nych kate­go­riach zarów­no ama­to­rzy — tury­ści, jak i wyczy­no­wi kaja­ka­rze. Dzię­ki temu, co roku gro­ma­dzi ona sym­pa­ty­ków kaja­kar­stwa z całej Pol­ski sta­jąc się oka­zją do spo­tka­nia we wspól­nym gro­nie, rywa­li­za­cji i dobrej zabawy.

Wspinanie z “Naszymi skałami”

Puchar “Naszych Skał” to nowa kon­cep­cja, któ­rą pra­gnie­my zapo­cząt­ko­wać już w tym roku. Będzie to cykl ple­ne­ro­wych imprez orga­ni­zo­wa­nych przez lokal­ne śro­do­wi­ska, któ­re poza towa­rzy­ską for­mu­łą rywa­li­za­cji będą obję­te patro­na­tem Ini­cja­ty­wy Śro­do­wisk Wspi­nacz­ko­wych “Nasze Skały”.