10 minut o Festiwalu 10 minut

4 mar­ca w Sopo­cie mia­ło miej­sce ogło­sze­nie wyni­ków nowo naro­dzo­ne­go, pomy­sło­we­go „10minut festi­wal”, któ­re­mu mię­dzy inny­mi patro­no­wał TRAIL.PL. O festi­wa­lu ludzi z pasją opo­wie­dzie­li nam,…