Biegnij po nagrody

SZYBKO NA SZLAKU Z DYNAFITEM to kon­kurs roz­gry­wa­ny w tere­nie, skie­ro­wa­ny do miło­śni­ków spor­tu i rekre­acji, pasjo­na­tów bie­ga­nia i tury­sty­ki. Współ­za­wod­nic­two odby­wa się na 6 tra­sach, wytyczonych…