Tropiciele na szlaku — zgłoszenia i wyniki

Pamię­taj­cie: aby oddać głos nale­ży klik­nąć ser­dusz­ko pod komen­ta­rzem zawie­ra­ją­cym kon­kur­so­we zdję­cie! Nagro­da mie­sią­ca: CZERWIEC  (ogło­sze­nie wyni­ków dnia 2.07.2014 r.) Nagro­da mie­sią­ca tra­fia do annn­nul­ka, gra­tu­lu­je­my! 🙂 Zgło­sze­nia od 26.05.2014 r. do 22.06.2014 r. Gło­so­wa­nie od 26.05.2014 r. d0 27.06.2014…