Odzew na ostat­ni post z fan­pa­ge TRAIL.PL prze­szedł nasze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia! W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi o to, któ­re miej­sca jesz­cze trze­ba zak­tu­ali­zo­wać i doro­bić foto­gra­fie oraz co z miej­sca­mi, któ­rych nie ma na liście part­ne­ra 27grudnia.pl, posta­no­wi­li­śmy zebrać w jed­nym miej­scu wszyst­kie infor­ma­cje. Posta­ra­my się je w mia­rę czę­sto aktu­ali­zo­wać, dla­te­go powra­ca­my na sta­re­go blo­ga, któ­ry da nam taką moż­li­wość. Na samym dole arty­ku­łu poda­my listę osób, dzię­ki któ­rym uda­ło się tak szyb­ko dodać foto­gra­fie i tym samym ofi­cjal­nie ogło­si­my przy­zna­nie buffów.

Jak spraw­dzić, czy w mojej oko­li­cy są miej­sca potrze­bu­ją­ce uzupełnień?

Lista wszyst­kich aktu­ali­zo­wa­nych miej­sco­wo­ści znaj­du­je się poni­żej. Jeśli możesz odwie­dzić któ­rąś z nich — wyślij nazwę miej­sco­wo­ści na e‑mail (info@trail.pl, z dopi­skiem “POMOC”). W odpo­wie­dzi, prze­śle­my Ci opi­sy i loka­li­za­cje miejsc pamię­ci w Two­jej oko­li­cy. Będzie­my na bie­żą­co ją aktu­ali­zo­wać, wykre­śla­jąc miej­sca, któ­rych zdję­cia już nam podesłaliście.

Jak dodać zdjęcia?

 1. Prze­słać je na adres info@trail.pl, dopi­su­jąc w tytu­le hasło w tytu­le “POMOC FOTO”. Zdję­cia powin­ny być pod­pi­sa­ne w zro­zu­mia­ły spo­sób, naj­le­piej nazwą miej­sco­wo­ści i nume­rem pasu­ją­ce­go do nich opisu.
 2. Umie­ścić je w komen­ta­rzu do dane­go miej­sca (POI). Nie­zbęd­ne jest do tego kon­to na TRAIL.PL, któ­re może­cie zało­żyć logu­jąc się przez face­bo­ok lub for­mu­larz. Pamię­taj­cie też o pode­sła­niu nam lin­ków do uzu­peł­nio­nych miejsc, żeby­śmy przez przy­pa­dek niko­go nie prze­oczy­li w pod­su­mo­wa­niu i przy­zna­wa­niu upominków!
Miej­sca pamię­ci spo­za listy
Wiesz o miej­scu upa­mięt­nia­ją­cym Powsta­nie, któ­re­go nie ma w naszym zbio­rze? Dodaj je jako “Cie­ka­we miej­sce” i pode­ślij link — zwe­ry­fi­ku­je­my je i spró­bu­je­my dołą­czyć do naszej listy.

Lista miejsc, wyma­ga­ją­cych uzu­peł­nie­nia fotografii

 1. Babi­most
 2. Bar­chlin — tabli­ca
 3. Bar­cin — grób Felik­sa i Salo­mei Wiśniewskich
 4. Bole­wi­ce — pomnik powstań­ców wielkopolskich
 5. Borek Wiel­ko­pol­ski — mogi­ła kpr. Micha­ła Szczęsnego
 6. Błot­ni­ca — tabli­ce upa­mięt­nia­ją­ce ofia­ry I i II woj­ny świa­to­wej oraz powstań­ców wiel­ko­pol­skich(+)
 7. Bogu­szyn — tabli­ca ku pamię­ci boha­ter­skich czy­nów żoł­nie­rzy Odcin­ka „Bogu­szyn” (zare­zer­wo­wa­ne AG)
 8. Bren­no (+)
 9. Bro­dy — tabli­ce z nazwi­ska­mi 186 ofiar I woj­ny świa­to­wej oraz 22 pole­głych w latach 1918–20
 10. Bro­ni­ko­wo — grób szer. Józe­fa Błaszczyka
 11. Buko­wiec
 12. Cho­bie­ni­ce — kwa­te­ra gro­bów powstań­ców wielkopolskich
 13. Cho­mę­ci­ce — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca płk. Andrze­ja Kopę
 14. Chwał­ko­wo Kościel­ne — sym­bo­licz­na mogi­ła powstań­ców wielkopolskich
 15. Chro­śni­ca — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca powstań­ców wielkopolskich
 16. Cio­sa­niec — mogi­ła nie­zna­nych powstań­ców wielkopolskich
 17. Czarn­ków
 18. Czem­piń — grób szer. Sta­ni­sła­wa Kuczmerowicza
 19. Czer­lej­no — obe­lisk upa­mięt­nia­ją­cy pole­głych powstań­ców wielkopolskich
 20. Czer­wo­na Wieś — pomnik powstań­ców wielkopolskich
 21. Dale­wo — tabli­ce pamiąt­ko­we z nazwi­ska­mi pole­głych parafian
 22. Dłu­ży­na — tabli­ce ku czci pole­głych para­fian (zare­zer­wo­wa­ne AG)
 23. Dormo­wo — pomnik ku czci pole­głym bohaterom
 24. Draw­sko — kaplicz­ka z figu­rą Chrystusa
 25. Drąż­no — głaz z tabli­cą poświę­co­ną Józe­fo­wi Balcerzakowi
 26. Gdy­nia — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca powstań­ców wielkopolskich
 27. Goz­do­wo — kamień z tabli­ca­mi poświę­co­ny­mi gen. Kazi­mie­rzo­wi Grudzielskiemu
 28. Goście­szyn — sym­bo­licz­ny grób pole­głych w obro­nie Ojczy­zny w latach 1919–20
 29. Gonię­bi­ce — sym­bo­licz­ny grób nie­zna­ne­go żołnierza
 30. Gró­jec Wiel­ki — sym­bo­licz­ny grób szer. Woj­cie­cha Kubasia
 31. Guł­to­wy — miej­sce spo­czyn­ku szer. Win­cen­te­go Galanta
 32. Ino­wro­cław
 33. Jano­wiec Wiel­ko­pol­ski, ul. Gnieź­nień­ska 1 
 34. Jezie­rzy­ce Kościel­ne — grób st. szer. Waw­rzyń­ca Nowac­kie­go (+)
 35. Kamion­na
 36. Kar­go­wa — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca boha­ter­skich powstań­ców wielkopolskich
 37. Kębło­wo — pomnik poświę­co­ny pole­głym i pomor­do­wa­nym boha­te­rom w latach 1914–45
 38. Koł­drąb — zbio­ro­wa mogi­ła powstań­ców wielkopolskich
 39. Kopa­ni­ca — mogi­ła Anny Sewohl
 40. Kostrzyn
 41. Kosz­to­wo — tabli­ca poświę­co­na ks. Kle­men­so­wi Zie­liń­skie­mu oraz ks. Mie­czy­sła­wo­wi Buławskiemu
 42. Kościan — pomnik ku czci powstań­ców wielkopolskich
 43. Kro­sno Odrzań­skie — tabli­ca poświę­co­na powstań­com wiel­ko­pol­skim i ślą­skim prze­by­wa­ją­cych w obo­zie dla jeń­ców i internetowych
 44. Kro­to­szyn
 45. Kru­sze­wo — zbio­ro­wy grób powstań­ców wielkopolskich
 46. Krzy­wiń — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca sie­dzi­bę komen­dy ochot­ni­czej kom­pa­nii powstańczej
 47. Krzyż Wiel­ko­pol­ski — kamie­nie upa­mięt­nia­ją­ce powstań­ców wielkopolskich
 48. Książ Wiel­ko­pol­ski — zbio­ro­wy grób powstań­ców wielkopolskich
 49. Kwilcz — pomnik ku czci powstań­ców wielkopolskich
 50. Lesz­no
 51. Lgów — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca mjr. hr. Zbi­gnie­wa Ostroroga-Gorzeńskiego
 52. Luto­gniew — gro­by szer. Józe­fa Koniecz­ne­go oraz szer. Sta­ni­sła­wa Szczurka
 53. Lwó­wek
 54. Łek­no
 55. Łob­że­ni­ca
 56. Łom­ni­ca
 57. Łowyń
 58. Mia­ły — głaz z tabli­cą ku czci uczest­ni­ków powstania
 59. Mie­dzi­cho­wo — głaz-pomnik ku czci powstań­ców wal­czą­cych o Miedzichowo
 60. Miel­żyn
 61. Mie­ści­sko — głaz-pomnik w hoł­dzie powstań­ców wielkopolskich
 62. Mik­stat — grób szer. Idzie­go Roszykiewicza
 63. Micho­rze­wo — Dąb Nie­pod­le­gło­ści
 64. Mię­dzy­chód — pomnik poswie­co­ny powstan­com wielkopolskim;
 65. Mię­dzy­rzecz
 66. Miło­sław — zbio­ro­wa mogi­ła powstań­ców wielkopolskich
 67. Miro­sław — zbio­ro­wy grób nie­zna­nych powstań­ców wielkopolskich
 68. Mochy — pomnik poświę­co­ny pole­głym w 1920 r oraz w okre­sie II woj­ny światowej
 69. Nąd­nia — głaz upa­mięt­nia­ją­cy pole­głych w obro­nie Ojczyzny
 70. Nekla — zbio­ro­wy grób powstań­ców z kom­pa­nii nekielskiej
 71. Nowe Kram­sko — głaz upa­mięt­nia­ją­cy pole­głych w wal­kach o Nowe Kramsko
 72. Obra — tabli­ca poświę­co­na powstań­com wielkopolskim
 73. Orcho­wo — pomnik poświę­co­ny przy­wra­ca­ją­cym pol­skość i niepodległość
 74. Nie­pru­sze­wo — grób st. szer. Józe­fa Skowrońskiego
 75. Nowa Wieś Zbą­ska — zbio­ro­we mogi­ły powstań­ców wielkopolskich
 76. Nowy Dwór — wol­no­sto­ją­ca tabli­ca ku czci żoł­nie­rzy ochot­ni­cze­go oddzia­łu z Nowe­go Dworu
 77. Nowy Tomyśl
 78. Parzę­cze­wo — kwa­te­ra powstańcza
 79. Pate­rek — miej­sce spo­czyn­ku Fran­cisz­ka Ozdyka
 80. Per­ko­wo — tabli­ca ku czci i pamię­ci pole­głym z gmi­ny przemęckiej
 81. Perzy­ny — kamień upa­mięt­nia­ją­cy żoł­nie­rzy ochot­ni­cze­go oddzia­łu z Perzyn
 82. Pie­ka­ry — głaz z tabli­cą pamiątkową
 83. Pła­wi­ska — pomnik upa­mięt­nia­ją­cy powstań­ców 7. kom­pa­nii 2. puł­ku strzel­ców wielkopolskich
 84. Pobie­dzi­ska — pomnik powstań­ców wiel­ko­pol­skich i wszyst­kich innych pole­głych za Ojczyznę
 85. Poła­je­wo — miej­sce spo­czyn­ku plut. Anto­nie­go Leśnika
 86. Powidz (zare­zer­wo­wa­ny) - pomnik upa­mięt­nia­ją­cy powstań­ców wiel­ko­pol­skich z kom­pa­nii powidzkiej
 87. Prze­męt — mogi­ły Walen­te­go Jęsie­ka i st. szer. Andrze­ja Stür­me­ra (+)
 88. Rako­nie­wi­ce — wspól­na mogi­ła sze­re­gow­ców z kom­pa­nii rakoniewickiej
 89. Rawicz — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca 85. rocz­ni­cę wybu­chu powsta­nia wielkopolskiego
 90. Sie­dlec
 91. Słu­pia — pomnik w hoł­dzie pole­głych za wolność
 92. Ste­fa­no­wo — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca wybuch powsta­nia wielkopolskiego
 93. Stę­szew — pomnik poświę­co­ny pamię­ci miesz­kań­ców wal­czą­cych w powsta­niu wiel­ko­pol­skim, pomor­do­wa­nym przez hitle­row­ców i pole­głym na fron­tach II woj­ny światowej 
 94. Strzał­ko­wo — głaz-pomnik ku czci powstań­ców wiel­ko­pol­skich oraz pole­głych i pomor­do­wa­nych w cza­sie II woj­ny światowej
 95. Sule­chów
 96. Swa­rzędz — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca miej­sce przy­go­to­wań dzia­łań nie­pod­le­gło­ścio­wych oraz wymar­szu kom­pa­nii ochotników
 97. Śmi­giel
 98. Trzci­ni­ca — tabli­ca-ku-czci-pole­glych-w-wal­ce-o-wol­nosc-i-nie­pod­le­glosc-pol­ski
 99. Trzcie­lin — pomnik upa­mięt­nia­ją­cy płk. Andrze­ja Kopę
 100. Trze­mesz­no
 101. Tul­ce — miej­sce spo­czyn­ku szer. Leona Sznura
 102. Wal­ko­wi­ce — głaz z tabli­cą ku czci powstań­ców wielkopolskich
 103. Wap­no — głaz z tabli­cą ku czci pole­głych i pomor­do­wa­nych za wol­ność Ojczyzny
 104. Wągro­wiec — mogi­ła szer. Mie­czy­sła­wa Ciepluchy
 105. Wąso­wo — pomnik powstań­ców wielkopolskich
 106. Wije­wo (+)
 107. Wil­ko­wi­ce — tabli­ca ku czci powstań­ców wielkopolskich
 108. Wolsz­tyn
 109. Wro­cław — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca człon­ków pol­skich taj­nych związ­ków akademickich
 110. Wron­czyn — miej­sce spo­czyn­ku Walen­te­go Michalaka
 111. Wscho­wa — grób st. szer. Sta­ni­sła­wa Szymkowiaka
 112. Wyso­katabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca powstań­ców wal­czą­cych za mia­sto oraz ks. Fili­pa Hoffmanna
 113. Wyto­myśl
 114. Zakrze­wo
 115. Zbą­szyń
 116. Zie­lo­na Góra 
 117. Żagań

Lista miejsc, któ­re już uzupełniliście

 1. Buko­wiec Gór­ny — mogi­ły szer. Andrze­ja Nowa­ka oraz Fran­cisz­ka Święt­ka; foto dostar­czy­ła Han­na Nowak
 2. Doru­chówzbio­ro­wy grób powstań­ców wiel­ko­pol­skich; zdję­cie dostar­czył Emi­lian Domagała
 3. Gołu­chów — pomnik ku czci bojow­ni­ków o wol­ność i demo­kra­cję, foto dostar­czy­ła beata
 4. Gra­bów nad Pro­sną — pomnik ku czci powstań­ców wiel­ko­pol­skich; foto dostar­czył Ste­fan Bury
 5. Gra­no­wo
 6. Gro­dzisk Wielkopolski
 7. Kalisz — kalisz-szczy­pior­no-tabli­ca-upa­miet­nia­ja­ca-i-bata­lion-pogra­nicz­ny, foto dostar­czył barteks
 8. Kęp­notabli­ca poświę­co­na powstań­com wiel­ko­pol­skim; zdję­cie dostar­czył Emi­lian Domagała
 9. Kono­jad — kamien­ne tabli­ce informacyjne
 10. Korzeń — pomnik upa­mięt­nia­ją­cy pole­głych powstań­ców wiel­ko­pol­skich; zdję­cie dostar­czył Pawelek
 11. Kro­to­szynPomnik Wol­no­ści, foto dostar­czył barteks
 12. Kuchar­ki — grób szer. Micha­ła Zawie­ji; foto doda­ła Asia Spychalska
 13. Kwilcz — zbio­ro­wy grób powstań­ców wiel­ko­pol­skich, foto dostar­czya beata
 14. Ligo­ta — głaz-pomnik w hoł­dzie powstań­com wiel­ko­pol­skim; nie wsta­wio­ne jesz­cze, pode­sła­ła adlerchen
 15. Mar­cin­ki — głaz z tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą ks. Win­cen­te­go Rudy, foto dostar­czy­ła adlerchen
 16. Marze­nin — grób Kazi­mie­rza Kowal­skie­go; foto dostar­czył Ste Fan
 17. Marze­nin — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca 41 para­fian; foto dostar­czył Ste Fan
 18. Mię­dzy­chód — tabli­ca ku czci powstan­cow wielkopolskich
 19. Mię­dzy­chód — pomnik poswie­co­ny powstan­com wielkopolskim;
 20. Miko­rzyn — grób nie­zna­ne­go szer. 12 puł­ku strzel­ców wiel­ko­pol­skich; foto dostar­czył emil83
 21. Opa­le­ni­ca — pomnik powstań­ców wiel­ko­pol­skich, foto dostar­czył Artur Krawczyk
 22. Opa­le­ni­ca — pomnik poświę­co­ny powstań­com wiel­ko­pol­skim, foto dostar­czył Artur Krawczyk
 23. Opa­le­ni­ca — pomnik ku czci wal­czą­cych za Ojczy­znę, foto dostar­czył Artur Krawczyk
 24. Opa­le­ni­ca — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca miej­sce zebrań Pola­ków wal­czą­cych z pru­skim zabor­cą, foto dostar­czył Artur Krawczyk
 25. Opa­le­ni­ca — zbio­ro­wa mogi­ła powstań­ców wiel­ko­pol­skich, foto dostar­czył Artur Krawczyk
 26. Opa­le­ni­ca — lastry­ko­wy ele­ment upa­mięt­nia­ją­cy znisz­czo­ny pomnik powstań­ców wiel­ko­pol­skich, foto dostar­czył Artur Krawczyk
 27. Opa­tów — pomnik upa­mięt­nia­ją­cy para­fian pole­głych w latach 1914–18; foto doda­ła Asia Spychalska
 28. Ostrze­szów
 29. Parzy­nów — pomnik powstań­ców wiel­ko­pol­skich — zdję­cie dostr­czył pawelek
 30. Piła
 31. Ple­szew — tabli­ca upa­miet­nia­ja­ca miej­sce pierw­sze­go zebra­nia taj­ne­go komi­te­tu oby­wa­tel­skie­go, foto dostar­czył barteks
 32. Ple­szew — scia­na pamie­ci, foto dostar­czył barteks
 33. Ple­szew — zbio­ro­wy grób ochot­ni­ków pole­głych w wal­kach powstań­czych, foto dostar­czył barteks
 34. Ple­szew — tabli­ca poświę­co­na miesz­kań­com mia­sta pole­głym w latach 1914–20; foto doda­ła Asia Spychalska
 35. Roga­szy­ce — pomnik upa­mięt­nia­ją­cy żoł­nie­rzy pole­głych w latach 1919–20 oraz para­fian ‑ofiar I woj­ny świa­to­wej — zdję­cie dostar­czył pawelek
 36. Rosko — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca fakt nada­nia szko­le imie­nia Powstań­ców Wlkp., foto dostar­czy­ła Kata­rzy­na Duda
 37. Rosko — pły­ta upa­mięt­nia­ją­ca miej­sce śmier­ci pierw­sze­go powstań­ca, foto dostar­czy­ła Kata­rzy­na Duda
 38. Rosko — zbio­ro­wa mogi­ła powstań­ców wiel­ko­pol­skich, foto dostar­czy­ła Kata­rzy­na Duda
 39. Sie­ra­kow — pomnik poswie­co­ny synom zie­mi sie­ra­kow­skiej, foto dostar­czy­ła beata
 40. Sie­ra­kow — tabli­ca upa­miet­nia­ja­ca miesz­kan­cow mia­sta i oko­li­cy, foto dostar­czy­ła beata
 41. Szklar­ka Myśl­niew­ska - pomnik ku czci Jana Koto­wi­cza — foto dostar­czył Paweł Spychalski;
 42. Tere­spo­toc­kie — pomnik ku czci powstań­ców pole­głych o nie­pod­le­głą Pol­skę, foto dostar­czył Artur Kraw­czyk, autor: Rafał Krawczyk
 43. Urba­no­wo — tabli­ca w hoł­dzie powstań­com, ofia­rom faszy­zmu i sta­li­ni­zmu, foto dostar­czył Artur Kraw­czyk, autor: Emi­lia Krawczyk
 44. War­sza­wa
 45. Wie­ru­szów-Pod­zam­cze — pomnik powstań­ców wiel­ko­pol­skich, foto dostar­czył barteks
 46. Wło­sza­ko­wi­ce — grób ks. Józe­fa Gór­ne­go; foto dostar­czy­ła Agniesz­ka Grzesiecka
 47. Wło­sza­ko­wi­ce — miej­sce spo­czyn­ku Jana Otto; foto dostar­czy­ła Agniesz­ka Grzesiecka
 48. Wło­sza­ko­wi­ce — wspól­na mogi­ła powstań­ców z kom­pa­nii wło­sza­ko­wic­kiej; foto dostar­czy­ła Agniesz­ka Grzesiecka
 49. Wło­sza­ko­wi­ce — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca sie­dzi­bę dowódz­twa miej­sco­we­go oddzia­łu powstań­cze­go; foto dostar­czy­ła Agniesz­ka Grzesiecka
 50. Wło­sza­ko­wi­ce — tabli­ca ku czci pole­głych powstań­ców wielkopolskich
 51. Wło­sza­ko­wi­ce — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca sie­dzi­bę dowódz­twa miej­sco­we­go oddzia­łu powstań­cze­go; foto dostar­czy­ła Agniesz­ka Grzesiecka
 52. Wolsz­tyn — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca dowód­ców oddzia­łów powstań­czych; foto dostar­czy­ła Hania Nowak
 53. Wolsz­tyn — tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca szer. Anto­nie­go Przy­byl­skie­go; foto dostar­czy­ła Hania Nowak
 54. Wrzesz­czy­na — pomnik boha­te­rów powsta­nia wiel­ko­pol­skie­go;  foto dostar­czy­ła Han­na Zimnoch
 55. Wrze­śnia — pomnik upa­mięt­nia­ją­cy miej­sca walk miesz­kań­ców mia­sta; foto dostar­czył Ste Fan
 56. Wrze­śnia — zbio­ro­wa mogi­ła powstań­ców wiel­ko­pol­skich; foto dostar­czył Ste Fan
 57. Wyrzysk — kamień z tabli­ca­mi upa­mięt­nia­ją­cy­mi powstań­ców z Wyrzy­ska i oko­lic; foto dostar­czył Szy­mon Jenek
 58. Wyso­ka — głaz z tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą bra­ci kur­ko­wych i powstań­ców wiel­ko­pol­skich; foto dostar­czył Szy­mon Jenek
 59. Wysza­nów — wspól­na mogi­ła Józe­fa Fra­sa i Sta­ni­sła­wa Kor­cza­ka; foto dostar­czył emil85
 60. Zba­rze­wo — pomnik upa­mięt­nia­ją­cy człon­ków patro­lu powstań­cze­go z Wło­sza­ko­wic; foto dostar­czy­ła Agniesz­ka Grzesiecka

Zapro­po­no­wa­ne przez Was miej­sca pamię­ci Powsta­nia Wielkoposkiego

 • cmen­tarz w Rosku, gro­by powstań­ców (zgło­szo­ne przez: Kata­rzy­na Duda) (foto 1–4)
 • pomnik na cmen­ta­rzu w Laskach (zgło­szo­ne przez: Ste Fan)
 • grób Szcze­pa­na Waw­rzy­nia­ka (Sie­dle­min) (zgło­szo­ne przez: Ste Fan)
 • Ron­do Wła­dy­sła­wa Ryba­kow­skie­go z wiel­kim krzy­żem powstań­czym (Kro­to­szyn) (zgło­szo­ne przez: Ste Fan)
 • głaz w Lutu­to­wie (zgło­szo­ne przez: Ste Fan)
 • grób Fran­cisz­ka Śnie­goc­kie­go (Rasz­ków) (zgło­szo­ne przez: Ste Fan)
 • 4 gro­by Powstań­ców Wiel­ko­pol­skim (Bor­ków Wiel­ko­pol­ski) (zgło­szo­ne przez: Ste Fan)
 • miej­sce pamię­ci o Powsta­niu na tere­nie szko­ły w Żydo­wie k/Kalisza (zgło­szo­ne przez: Ste Fan)
 • Buko­wiec Gór­ny — Tabli­ca ku czci para­fian pole­głych w obro­nie Wia­ry i Ojczy­zny w latach 1919–1920

Pierw­sze oso­by już są! Na kolej­nych pomoc­ni­ków nadal cze­ka­my 🙂 Buf­fy będzie­my się sta­ra­li wysy­łać jak naj­szyb­ciej — w koń­cu to ide­al­ny wyna­la­zek na jesien­ne zmia­ny pogo­dy. Koniecz­nie pokaż­cie nam jak się w nich prezentujecie!

Oso­by wyróż­nio­ne BUFFami

 • Artur Kraw­czyk
 • Elż­bie­ta Budrewicz-Krawczyk
 • Bar­tek Spy­chal­ski (nick: barteks)
 • Beata Spy­chal­ska (nick: beata)
 • KAmi­la Ste­fań­ska (nick: adlerchen)
 • Kata­rzy­na Duda
 • Szy­mon Jenek
 • Ste­fan Bury
 • Asia Spy­chal­ska
 • Agniesz­ka Grzesiecka