Odzew na ostat­ni post z fan­pa­ge TRAIL.PL prze­szedł nasze naj­śmiel­sze oczekiwania! 

W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi o to, któ­re miej­sca jesz­cze trze­ba zak­tu­ali­zo­wać i doro­bić foto­gra­fie oraz co z miej­sca­mi, któ­rych nie ma na liście part­ne­ra 27grudnia.pl, posta­no­wi­li­śmy w jed­nym miej­scu zebrać wszyst­kie informacje.

Zapra­sza­my na nasze­go blo­ga, gdzie stwo­rzy­li­śmy listę miejsc, któ­re wyma­ga­ją uzu­peł­nie­nia foto­gra­fii. Zazna­cza­my też, na bie­żą­co infor­ma­cje o już dostar­czo­nych przez Was zdję­ciach oraz pro­po­zy­cjach kolej­nych miejsc zwią­za­nych z powstaniem.

 

Wszyst­ko to pod lin­kiem: http://blog.trail.pl/2013/09/27grudnia-fotouzupelnienia/.

 

Dodat­ko­wo, przy­po­mi­na­my o moż­li­wo­ści pobra­nia apli­ka­cji, w któ­rej znaj­dzie­cie opi­sy i loka­li­za­cje  wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych miejsc (wraz z moż­li­wo­ścią udo­stęp­nie­nie ich do nawi­ga­cji), ich foto­gra­fie, a tak­że pro­po­no­wa­ne trasy.

Andro­id: przejdź do sklepu.

Win­dows Pho­ne: przejdź do sklepu.