I GÓRSKI BIEG TROPEM DINOZAURÓW 21 MAJA 2011

 SZKLARSKA PORĘBA
Dystans 8 km 

http://www.dinopark.com.pl/bieg.php

 Cele i zało­że­nia biegu

 • Pro­mo­cja nowo otwar­te­go par­ku dino­zau­rów DINOPARK
 • Popu­la­ry­za­cja bie­ga­nia, jako naj­prost­szej for­my rekre­acji fizycznej
 • pro­mo­cja mia­sta Szklar­ska Poręba
 • pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go try­bu życia wśród lokal­nej społeczności

Orga­ni­za­to­rzy

 • Park Dino­zau­rów Szklar­ska Porę­ba Sp. z o.o , ul. Tury­stycz­na 25 , Szklar­ska Porę­ba           58–580
 • Urząd Mia­sta Szklar­ska Poręba

Ter­min i miejsce

 • Impre­za odbę­dzie się w dniu 21 maja 2011 roku (sobo­ta) w Szklar­skiej Porę­bie,  ul. Muze­al­na 7
 • Start — godz. 16:00. Start z par­kin­gu przy ul. Muze­al­nej (obok sta­cji kole­jo­wej Szklar­ska Porę­ba śred­nia), meta w Par­ku Dinozaurów.
 • Bieg prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie  na dystan­sie  8 km.
 • Tra­sa atrak­cyj­na wido­ko­wo i kra­jo­znaw­czo (pano­ra­ma Kar­ko­no­szy, Zło­ty Widok, Grób Kar­ko­no­sza, Chy­bo­tek, PARK DINOZAURÓW)
 • Tra­sa bar­dzo zróż­ni­co­wa­na (asfalt, dro­ga szu­tro­wa, leśne szla­ki turystyczne)
 • Sto­pień trud­no­ści – tra­sa wyma­ga­ją­ca (dużo pod­bie­gów i zbiegów)
 • Naj­wyż­szy punkt na tra­sie: 682m.n.p.m
 • Róż­ni­ca pozio­mów: oko­ło 130m
 • Tra­sa będzie ozna­czo­na co 1 km.

 

Zasa­dy uczest­nic­twa i zgłoszenia 

 • Usta­lo­ny został limit 150 uczest­ni­ków. Za oso­bę zgło­szo­ną uwa­ża się oso­bę, któ­ra wypeł­ni­ła i prze­sła­ła for­mu­larz zgło­sze­nio­wy oraz doko­na­ła opła­ty star­to­wej i otrzy­ma­ła zwrot­ne potwier­dze­nie zgłoszenia.

Kla­sy­fi­ka­cja końcowa

Pro­wa­dzo­na będzie kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na indy­wi­du­al­na oraz w niżej wymie­nio­nych gru­pach wiekowych:
Męż­czyź­ni:

 • M16 męż­czyź­ni 16 — 29 lat
 • M30 męż­czyź­ni 30 — 39 lat
 • M40 męż­czyź­ni 40 — 49 lat
 • M50 męż­czyź­ni 50 — 59 lat
 • M60 męż­czyź­ni 60lat i wyżej

Kobie­ty:

 • K16 kobie­ty 16 — 39 lat
 • K40 kobie­ty 40 — 59 lat
 • K60 kobie­ty 60lat i wyżej

O przy­na­leż­no­ści do poszcze­gól­nych kate­go­rii decy­du­je rocz­nik urodzenia.

Nagro­dy

 • W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej usta­lo­ne są poniż­sze nagro­dy pieniężne:

Męż­czyź­ni:
1m. 300,00 zł + Puchar
2m. 250,00 zł
3m. 200,00 zł
4m. 150,00 zł
5m. 100,00 zł

Kobie­ty:
1m. 250,00 zł + Puchar
2m. 150,00 zł
3m. 100,00 zł 

 • W kla­sy­fi­ka­cji w kate­go­riach wie­ko­wych za zaję­cie miejsc 1–3 przy­zna­wa­ne są nagro­dy rzeczowe.
 • W kate­go­riach wie­ko­wych nagra­dza­ni są zawod­ni­cy i zawod­nicz­ki nawet w przy­pad­ku uczest­nic­twa jed­nej oso­by w danej kate­go­rii wiekowej.
 • Orga­ni­za­tor zapew­nia dodat­ko­we nagro­dy dla naj­młod­sze­go i naj­star­sze­go zawod­ni­ka biegu
 • Naj­lep­szy zawod­nik powia­tu jele­nio­gór­skie­go otrzy­ma nagro­dę ufun­do­wa­ną przez Bur­mi­strza Szklar­skiej Poręby.
 • Orga­ni­za­tor prze­wi­du­je nagro­dę nie­spo­dzian­kę- roz­lo­so­wa­ną wśród wszyst­kich uczestników. 
 • Wszy­scy uczest­ni­cy, któ­rzy ukoń­czą bieg mają zapew­nio­ny od orga­ni­za­to­ra pamiąt­ko­wy medal ze szkła (orga­ni­za­tor zastrze­ga, że dla osób zgło­szo­nych w przed­dzień lub w dniu zawo­dów może zbrak­nąć pamiąt­ko­wych medali!) 
 • Nagro­dy się dublu­ją. Nagra­dza­ni w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zawod­ni­cy otrzy­mu­ją nagro­dy rów­nież w kate­go­riach wiekowych. 
 • W przy­pad­ku pytań pro­si­my o kontakt:
  Dyrek­tor Biegu
  Dariusz Kruczkowski

tel. 784 529 882
e‑mail: bieg@dinopark.com.pl

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments