SZYBKO NA SZLAKU Z DYNAFITEM to kon­kurs roz­gry­wa­ny w tere­nie, skie­ro­wa­ny do miło­śni­ków spor­tu i rekre­acji, pasjo­na­tów bie­ga­nia i turystyki.

Współ­za­wod­nic­two odby­wa się na 6 tra­sach, wyty­czo­nych po pol­skich szla­kach tury­stycz­nych. Dokład­ne opi­sy i prze­bieg tras zamiesz­czo­no na stro­nach ser­wi­su TRAIL.PL (możesz je przej­rzeć od razu kli­ka­jąc nazwę tra­sy pod mapką).

Zasa­dy i zgło­sze­nia do konkursu

Sami wybie­raj­cie, kie­dy wyru­szy­cie na wybra­ną tra­sę — pod­sta­wo­wym, choć nie jedy­nym, kry­te­rium wygra­nej jest czas poko­na­nia trasy.

Nagra­ny pod­czas bie­gu ślad GPX doda­je­cie na stro­nie dane­go szla­ku za pomo­cą przy­ci­sku “Prze­ślij swój rekord”. Infor­ma­cja o miej­scu w ran­kin­gu zosta­nie wyświe­tlo­na poni­żej opi­su, na liście “Rekor­dy szla­ku”.

Uczest­ni­cy są zobo­wią­za­ni do zapo­zna­nia się i prze­strze­ga­nia regu­la­mi­nu kon­kur­su oraz regu­la­mi­nów doty­czą­cych  poru­sza­nia się po tere­nie Par­ków Naro­do­wych, przez któ­re prze­bie­ga część tras konkursowych.

Zaba­wa trwa do koń­ca wrze­śnia 2012r. W tym okre­sie może­cie poko­nać dowol­ną ilość tras, nawet kilkakrotnie.

Nagro­dy

Nagro­da­mi w kon­kur­sie są bony na sprzęt fir­my Dyna­fit, Sale­wa i Briko:

  • 6 x 200zł dla zwy­cięz­cy na każ­dej tras w kla­sy­fi­ka­cji kobiet;
  • 6 x 200zł dla zwy­cięz­cy na każ­dej tras w kla­sy­fi­ka­cji mężczyzn;
  • 6 x 100zł roz­dy­spo­no­wa­nych wśród pozo­sta­łych uczestników.

Przy­dat­ne linki