Boli­mow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy obej­mu­je roz­le­głe pusz­cze środ­ko­wej Pol­ski na pogra­ni­czu woje­wództw łódz­kie­go i mazo­wiec­kie­go. Sta­no­wi jed­ną z ostat­nich tak dużych rezerw lasów w tym rejo­nie, zamiesz­ka­łych przez tysią­ce dzi­kich zwie­rząt. Park chęt­nie odwie­dza­ją grzy­bia­rze i rowe­rzy­ści, a prze­ci­na­ją­cy go, głów­ny szlak tury­stycz­ny pro­wa­dzi do wie­lu cie­ka­wych zabyt­ków architektury.

Park roz­cią­ga się pomię­dzy Skier­nie­wi­ca­mi i Żyrar­do­wem, a swo­im pół­noc­no-zachod­nim ramie­niem się­ga oko­lic Łowi­cza. Pora­sta­ją go gęste lasy, oto­czo­ne już ze wszyst­kich stron kra­jo­bra­za­mi rol­ni­czy­mi. W Pusz­czy Boli­mow­skiej żyje wie­le rzad­kich gatun­ków zwie­rząt, takich jak bobry, wydry czy danie­le. Spo­ty­ka­ne są tutaj tak­że rysie, któ­re przy­wę­dro­wa­ły na tere­ny par­ku z nie­co więk­szej Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. Oba zespo­ły leśne są ostat­ni­mi roz­le­gły­mi i zwar­ty­mi tere­na­mi puszcz, jakie kie­dyś gęsto pora­sta­ły tere­ny mię­dzy kory­ta­mi Wisły i Bzu­ry. Lasy Boli­mow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go były jed­nak w więk­szo­ści sadzo­ne ludz­ką ręką i nie spo­tka się tu tych samych leśnych jezior i mokra­deł, co jesz­cze kil­ka wie­ków temu. Zastą­pi­ły je raczej dro­gi, trak­cje elek­trycz­ne i małe enkla­wy rol­ni­cze. Miej­sce to jest jed­nak ulu­bio­nym miej­scem grzy­bia­rzy i szu­ka­ją­cych spo­ko­ju tury­stów z pobli­skiej Łodzi czy Warszawy.

Wypra­wę do Boli­mow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go moż­na roz­po­cząć w leżą­cych na połu­dnio­wo-zachod­nim skra­ju par­ku Skier­nie­wi­cach. Jeden z tutej­szych hote­li jest urzą­dzo­ny w uro­kli­wym, XIX-wiecz­nym dwor­ku. Ist­nie­ją tak­że nie­co tań­sze zajaz­dy. Na tere­nie par­ku moż­na się rów­nież zatrzy­mać w któ­rymś z roz­sia­nych po jego tere­nie gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych. Odwie­dza­jąc Skier­nie­wi­ce, war­to zoba­czyć zabyt­ko­wy dwo­rzec kole­jo­wy z czer­wo­nej cegły i miej­ski park, w któ­rym swe­go cza­su lubi­li odpo­czy­wać rosyj­scy caro­wie. Do cie­kaw­szych obiek­tów na tere­nie Boli­mow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go nale­żą też rene­san­so­wy kościół z dzwon­ni­cą w Boli­mo­wie oraz park roman­tycz­ny w pobli­skiej Arka­dii, zało­żo­ny pod koniec XVIII w.

Przez Boli­mow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy prze­pły­wa mean­dru­ją­ca rze­ka Raw­ka, cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się nie­re­gu­lar­ną i natu­ral­nie ukształ­to­wa­ną linią brze­go­wą, ople­cio­ną tra­wy i korze­nie sta­rych drzew. Aby zacho­wać jej dzi­siej­szy urok dla przy­szłych poko­leń, tere­ny nad­rzecz­ne zosta­ły obję­te Rezer­wa­tem przy­ro­dy Raw­ka, roz­cią­ga­ją­cym się od Sta­rej Rawy na połu­dniu, aż do leżą­ce­go na pół­noc­nym skra­ju par­ku Boli­mo­wa. Przez rze­kę pro­wa­dzi popu­lar­ny szlak kaja­ko­wy, na któ­rym orga­ni­zo­wa­ne są oko­licz­no­ścio­we spły­wy, takie jak np. mar­co­wy „Bab­ski spływ rze­ką Raw­ką” z Boli­mo­wa do Nowe­go Kozłowa.

Cały obszar par­ku prze­ci­na 43-kilo­me­tro­wy, żół­ty szlak tury­stycz­ny. Ide­al­nie nada­je się on na week­en­do­wą wypra­wę dla rowe­rzy­stów. Wybie­ra­jąc go, moż­na dotrzeć do wszyst­kich naj­bar­dziej uro­kli­wych miejsc wokół Pusz­czy Boli­mow­skiej. Trakt zaczy­na się w Łowi­czu i pro­wa­dzi na wschód, do zacza­ro­wa­nej Arka­dii i dalej, do Nie­bo­ro­wa, w któ­rym war­to zwie­dzić oka­za­ły, roko­ko­wy pałac z począt­ku XVIII w. Następ­nie żół­ty szlak pro­wa­dzi do zabyt­ko­we­go Boli­mo­wa i prze­ci­na całą pusz­czę, docho­dząc w koń­cu do Skier­nie­wic. Ostat­nim jego przy­stan­kiem jest mała wio­ska o nazwie Sta­ra Rawa, w któ­rej war­to obej­rzeć uro­czy, drew­nia­ny kośció­łek pw. św. Szy­mo­na i Tade­usza, posta­wio­ny w pierw­szej poło­wie XVIII w.

fot. Tomasz Kuran aka Meteor2017, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments