Brod­nic­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży w na pogra­ni­czu woje­wództw kujaw­sko-pomor­skie­go i war­miń­sko mazur­skie­go, obej­mu­jąc środ­ko­wą część Poje­zie­rza Brod­nic­kie­go. Jest on dosko­na­łym miej­scem do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku nad wodą, a nad zale­sio­ny­mi brze­ga­mi tutej­szych, czę­ścio­wo zara­sta­ją­cych jezior zna­la­zło schro­nie­nie wie­le cen­nych gatun­ków ptaków.

Wię­cej niż poło­wę obsza­ru Brod­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go zaj­mu­ją lasy. Moż­na tu zna­leźć roz­le­głe jezio­ra, wśród któ­rych kró­lu­ją Wiel­kie Par­tę­czy­ny. Na tere­nie par­ku wyzna­czo­no dzie­więć rezer­wa­tów przy­ro­dy, a jego poszcze­gól­ne frag­men­ty są przy­rod­ni­czo bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne. Stwier­dzo­no tu sie­dli­ska ponad 130 gatun­ków pta­ków oraz wystę­po­wa­nie wie­lu rzad­kich gatun­ków małych ssa­ków, pła­zów i gadów. Nad koro­na­mi drzew przy odro­bi­nie szczę­ścia moż­na zauwa­żyć np. bie­li­ka, orli­ka krzy­kli­we­go, czy żurawia.

Podłuż­ne akwe­ny Brod­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go mają stro­me, zale­sio­ne brze­gi i w więk­szo­ści bar­dzo uroz­ma­ico­ną linię brze­go­wą. Na Wiel­kich Par­tę­czy­nach moż­na zna­leźć licz­ne wysep­ki i pół­wy­spy, wśród któ­rych da się godzi­na­mi krą­żyć w kaja­kach czy na żaglów­kach. Na jed­nej z jego wysp znaj­du­je się rezer­wat. Szla­ki wod­ne pro­wa­dzą też do połą­czo­nych z nim zbior­ni­ków Małe Par­tę­czy­ny i Łąkorz, a tak­że kory­tem prze­pły­wa­ją­cej przez nie­go rzecz­ki Skarlanki.

Nad Wiel­ki­mi Par­tę­czy­na­mi nie ma miej­sco­wo­ści tury­stycz­nych. Moż­na tu za to zna­leźć kame­ral­ne kąpie­li­ska i nie­wiel­kie pomo­sty do zacu­mo­wa­nia żaglów­ki. Noc­le­gu na tere­nie Brod­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go nale­ży poszu­kać na jego połu­dnio­wo-zachod­nim skra­ju, w paru ośrod­kach wcza­so­wych wokół Jezio­ra Zbicz­no. Tam rów­nież, w miej­sco­wo­ści Grzmią­ca, znaj­du­je się sie­dzi­ba par­ku z nie­wiel­kim muzeum i sta­no­wi­skiem ornitologicznym.

Z Grzmią­cej war­to się wybrać na pie­szą wyciecz­kę szla­kiem dydak­tycz­nym „Bobro­wi­ska”. 4‑kilometrwoy trakt pro­wa­dzi nad zachod­nim brze­giem Skar­lan­ki, gdzie moż­na tam zoba­czyć licz­ne śla­dy dzia­łal­no­ści bobrów w posta­ci nad­gry­zio­nych i poprzew­ra­ca­nych drzew. Cie­ka­wost­ką na szla­ku jest nie­wiel­ka elek­trow­nia wod­na. Z Grzmią­cej wycho­dzi tak­że nie­ty­po­wy szlak wod­ny po Jezio­rze Stra­żym. Pro­wa­dzi on do pół­wy­spu Oko­py, na któ­rym sta­ło nie­gdyś wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne grodzisko.

W połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści Brod­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go bie­gnie szlak rowe­ro­wy do poro­śnię­te­go natu­ral­nym lasem rezer­wa­tu „Ret­no”. Trakt pro­wa­dzi przez leśni­czów­kę w Tęgow­cu i muzeum przy­rod­ni­cze w miej­sco­wo­ści Gaj. Rów­nież pozo­sta­łe szla­ki wokół wiją­cych się jezior Brod­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go świet­nie nada­ją się do jaz­dy na rowe­rze, a wie­le z nich tak­że do jaz­dy kon­nej. Prze­pły­wa­ją­ce przez jego tery­to­rium rze­ki Skar­lan­ka i Drwę­ca są nato­miast dosko­na­łym miej­scem do orga­ni­za­cji spły­wów kajakowych.

Jezio­ro Zbicz­no, fot. Smyr­wa, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments