Bru­dzeń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy mie­ści się w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim, w oko­li­cach Płoc­ka. Roz­cią­ga się wzdłuż natu­ral­ne­go kory­ta Skrwy Pra­wej od Bru­dzy­nia Duże­go na pół­no­cy, do jej ujścia nad pół­noc­nym brze­giem Wisły. Wśród wie­ko­wych dębów i gra­dów, pochy­la­ją­cych się nad mean­dru­ją­cym nur­tem rze­ki, prze­bie­ga tu wie­le malow­ni­czych szla­ków turystycznych.

Park obej­mu­je dol­ną część doli­ny Skrwy, będą­cej pra­wym dopły­wem Wisły. Ta malow­ni­cza rze­ka cechu­je się natu­ral­nie kształ­to­wa­nym, bie­gną­cym przez więk­szość odcin­ków przez las kory­tem. Na tere­nie par­ku ma licz­ne roz­le­wi­ska, a mean­dru­ją­ca woda prze­pły­wa zaraz pod korze­nia­mi pora­sta­ją­cych brze­gi, sta­rych, liścia­stych drzew. Rzeź­ba tere­nu par­ku jest ozdo­bio­na licz­ny­mi wąwo­za­mi i stro­my­mi sto­ka­mi. W więk­szo­ści sta­re obsza­ry leśne zaj­mu­ją ponad poło­wę powierzch­ni par­ku. Ist­nie­ją tu trzy rezer­wa­ty przy­ro­dy, w któ­rych zna­la­zło schro­nie­nie m.in. wie­le gatun­ków chro­nio­nych ptaków.

Odwie­dza­jąc Bru­dzeń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy, moż­na zatrzy­mać się na polu namio­to­wym, lub w któ­rymś z licz­nych w tej oko­li­cy gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych. Nie­złą bazą hote­lo­wą dys­po­nu­je odda­lo­ny zale­d­wie o kil­ka kilo­me­trów od połu­dnio­wo-wschod­nich gra­nic par­ku Płock. Kto szu­ka odro­bi­ny luk­su­su, może też wyna­jąć pokój w pobli­skim pała­cy­ku kon­cer­nu PKN Orlen w Srebr­nej. Obiekt ostat­nio został sta­ran­nie odre­stau­ro­wa­ny i jest oto­czo­ny pięk­nym par­kiem. Daw­ne szla­chec­kie rezy­den­cje moż­na zna­leźć rów­nież w gra­ni­cach Bru­dzeń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Jeden z przed­wo­jen­nych dwor­ków znaj­du­je się w Siko­rzu, w cen­tral­nej czę­ści par­ku. Pro­wa­dzi do nie­go sta­ra ale­ja lipo­wo-kasz­ta­no­wa. W Siko­rzu war­to zwró­cić też uwa­gę na neo­go­tyc­ki kościół para­fial­ny z wyso­ką, strze­li­stą wie­żą, a tak­że kaplicz­kę Mat­ki Bożej Bole­snej, któ­ra nie­gdyś była czę­ścią miesz­czą­cej się tu w XIX w. kalwarii.

Na tere­nie leśnic­twa Sikórz wyzna­czo­no szlak „przy­rod­ni­czo-leśny”, pro­wa­dzą­cy do naj­bar­dziej uro­kli­wych frag­men­tów Bru­dzyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Trakt roz­po­czy­na się przy koście­le para­fial­nym i bie­gnie przez las, aż do brze­gów rze­ki Skrwy. Pro­wa­dzi dalej przez uro­kli­wy, drew­nia­ny mostek, a następ­nie leśną ścież­ką do punk­tu wido­ko­we­go nad skar­pą. Dydak­tycz­ny szlak jest na całej swo­jej dłu­go­ści ozna­ko­wa­ny tabli­ca­mi infor­ma­cyj­ny­mi, a na jego koń­cu znaj­du­je się miej­sce, gdzie moż­na roz­pa­lić ogni­sko. W razie nie­po­go­dy, moż­na schro­nić się tam przed desz­czem pod drew­nia­ną wiatą.

Przez Bru­dzyń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy prze­bie­ga też szlak czer­wo­ny PTTK im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go, któ­ry w obrę­bie jego gra­nic roz­cią­ga się na dłu­go­ści 28 km. Szlak pro­wa­dzi przez wszyst­kie trzy rezer­wa­ty par­ku i poka­zu­je cha­rak­te­ry­stycz­ne dla nie­go typy kra­jo­bra­zu. Na wysu­nię­tych naj­bar­dziej na połu­dnie obsza­rach, nad brze­ga­mi Wisły, docie­ra on do rezer­wa­tu Bra­li­no. Moż­na tu podzi­wiać maje­sta­tycz­ne, sta­re Dębo, pora­sta­ją­ce skar­py scho­dzą­ce w kie­run­ku rze­ki. Przy szla­ku czer­wo­nym znaj­du­ją się licz­ne par­kin­gi, dla­te­go moż­na go zwie­dzać, dzie­ląc na mniej­sze odcin­ki. Ma on opi­nię jed­ne­go z naj­pięk­niej­szych trak­tów na Mazowszu.

fot. Seba­stian Mać­kie­wicz, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments