Pozna­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów kaja­ka i ich funk­cji pozwo­li na lep­sze manew­ro­wa­nie nim.

Dziób – to przed­nia część kajaku.

Luki (z przo­du i z tyłu) – to wodosz­czel­ne pomiesz­cze­nia na dzio­bie i tyle kajaka.

Pod­nóż­ki – dla lep­szej kon­tro­li kaja­ku i popra­wy jego zwrot­no­ści posia­da on regu­lo­wa­ne ele­men­ty lub sys­tem usztyw­nień, w któ­rym moż­na umie­ścić sto­py. Zabez­pie­cza­ją one rów­nież przed wypad­nię­ciem z kaja­ka w sytu­acji, gdy dziób kaja­ka ude­rzy w przeszkodę.

Sznu­ry na pokła­dzie – umiesz­czo­ne są na kaja­ku i uło­żo­ne w lite­rę X. Liny te mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne w razie dzia­łań ratow­ni­czych lub do przy­trzy­my­wa­nia róż­nych elementów.

Listwa uszczel­nia­ją­ca luk – jest to kra­wędź kok­pi­tu, któ­ry jest pod­wyż­szo­ny, i ma za zada­nie powstrzy­my­wać wodę przed wpły­nię­ciem do kok­pi­tu. Poza tym w tym miej­scu mocu­je się far­tu­chy do kaja­ków (kaja­karz wsu­wa go na nogi, wsia­da do kok­pi­tu i zakła­da wykoń­czo­ne gum­ką obrę­by far­tu­cha za pla­sti­ko­wą otocz­kę wokół kok­pi­tu tak, że cały kok­pit jest zakry­ty mate­ria­łem. W razie desz­czu czy spry­ska­nia wodą – od pasa w dół pozo­sta­je suchy).

Kok­pit – jest to otwór pośrod­ku kaja­ku, w któ­rym sie­dzi kaja­karz lub wioślarz.

Rufa – tyl­na część kajaka.

Kadłub – jest to dol­na część kajaku.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments