Sama mapa to za mało, byś mógł się dobrze orien­to­wać w tere­nie. Aby mieć pew­ność swo­je­go poło­że­nia oraz kie­run­ku, w któ­rym powi­nie­neś zmie­rzać, przy­dać ci się może kom­pas bądź nawi­ga­cja GPS. Temat GPSu został pod­ję­ty w innym arty­ku­le, dla­te­go teraz zaj­mie­my się kom­pa­sem. Poni­żej znaj­dziesz opi­sy poszcze­gól­nych jego ele­men­tów. Jest to waż­ne, gdyż musisz dobrze znać jego budo­wę, aby nauczyć się go dobrze używać. 

Pod­sta­wa i uchwyt są ele­men­ta­mi obu­do­wy kom­pa­su. Pod­sta­wa czę­sto posia­da linij­kę, któ­ra w połą­cze­niu z mapą topo­gra­ficz­ną pozwo­li ci okre­ślić odle­gło­ści oraz doko­nać trian­gu­la­cji two­je­go poło­że­nia. Koń­ców­ka jest zwy­kle ukształ­to­wa­na w ten spo­sób, że two­rzy uchwyt z strzał­ką wska­zu­ją­cą kie­ru­nek, w któ­rym zmierzasz.

Strzał­ka wska­zu­ją­ca kie­ru­nek jest na sta­łe umiesz­czo­na na obu­do­wie i nie­ru­cho­ma. Zawsze powin­na ona wska­zy­wać kie­ru­nek, w jakim masz zmie­rzać. Dla­te­go kie­dy trzy­masz kom­pas, upew­nij się, że strzał­ka wyce­lo­wa­na jest w kie­run­ku, w jakim zmierzasz.

Obro­to­wa część obu­do­wy, to gór­na część kom­pa­su na któ­rej zazna­czo­ne są kie­run­ki świa­ta (Pół­noc, Wschód, Połu­dnie i Zachód) oraz stop­nie. Ta część obu­do­wy jest obra­ca­na, dla­te­go zawsze możesz dopa­so­wać swój kie­ru­nek do magne­tycz­nej północy.

Igła magne­tycz­na sta­no­wi zasad­ni­czy ele­ment kom­pa­su, ponie­waż zawsze wska­zu­je magne­tycz­ną pół­noc. Zwy­kle igła ta jest poma­lo­wa­na na czer­wo­no po stro­nie wska­zów­ki pół­no­cy, co pozwa­la unik­nąć pomy­le­nia jej z wska­zów­ką połu­dnio­wą, któ­ra jest de fac­to jej przedłużeniem.

Zna­jąc budo­wę kom­pa­su, będziesz mógł przy­stą­pić do nauki nawi­go­wa­nia przy pomo­cy kom­pa­su. Oprócz kom­pa­su i topo­gra­ficz­nej mapy, będzie ci potrzeb­na linij­ka, kąto­mierz oraz dłu­go­pis. Dzię­ki tym narzę­dziom będziesz mógł okre­ślać swo­je poło­że­nie oraz usta­lać dal­szy kie­ru­nek mar­szu. Ale to wszyst­ko w kolej­nym artykule…