Szczytożercy — ranking zwycięzców

Poni­żej znaj­dzie­cie auto­ma­tycz­nie gene­ro­wa­ną listę ran­kin­go­wą, sto­wo­rzo­ną ze wszyst­kich tras, któ­re doda­je­cie do bazy. Nie­ste­ty aby ogło­sić wyni­ki musi­my je jesz­cze zwe­ry­fi­ko­wać, dla­te­go na oficjalny…

Biegnij po nagrody

SZYBKO NA SZLAKU Z DYNAFITEM to kon­kurs roz­gry­wa­ny w tere­nie, skie­ro­wa­ny do miło­śni­ków spor­tu i rekre­acji, pasjo­na­tów bie­ga­nia i tury­sty­ki. Współ­za­wod­nic­two odby­wa się na 6 tra­sach, wytyczonych…