Foto warsztaty w Bieszczadach

Week­en­do­we warsz­ta­ty roz­po­czy­na w piąt­ko­wy wie­czór wykład doty­czą­cy foto­gra­fii oraz degu­sta­cja kar­pac­kich win i nale­wek. Sobo­ta jest poświę­co­na na ple­ner foto­gra­ficz­ny w naj­pięk­niej­szych drew­nia­nych cer­kwiach regio­nu, pod opie­ką instruk­to­ra — foto­gra­fa pro­wa­dzą­ce­go warsz­ta­ty, przy mery­to­rycz­nym wspar­ciu histo­ry­ka opo­wia­da­ją­ce­go o odwie­dza­nych obiek­tach, a tak­że histo­rii, archi­tek­tu­rze i sztu­ce regionu