Sprzątanie rejonu wspinaczkowego Zakrzówek

Dnia 10 kwiet­nia (sobo­ta) Klub Wyso­ko­gór­ski – Kra­ków i IŚW „Nasze Ska­ły„ orga­ni­zu­ją sprzą­ta­nie Zakrzów­ka. Dla­cze­go taka akcja? Bo na dzień dzi­siej­szy, Zakrzó­wek, przy­po­mi­na raczej małe wysy­pi­sko śmie­ci niż miej­sce do wypo­czyn­ku – chce­my to zmienić.

Wspinanie z “Naszymi skałami”

Puchar “Naszych Skał” to nowa kon­cep­cja, któ­rą pra­gnie­my zapo­cząt­ko­wać już w tym roku. Będzie to cykl ple­ne­ro­wych imprez orga­ni­zo­wa­nych przez lokal­ne śro­do­wi­ska, któ­re poza towa­rzy­ską for­mu­łą rywa­li­za­cji będą obję­te patro­na­tem Ini­cja­ty­wy Śro­do­wisk Wspi­nacz­ko­wych “Nasze Skały”.