Open Source w GIS

W ubie­gły czwar­tek i pią­tek mia­ło miej­sce bar­dzo cie­ka­we wyda­rze­nie dla wszyst­kich inte­re­su­ją­cych się geo­in­for­ma­cją — kon­fe­ren­cja Wol­ne Opro­gra­mo­wa­nie w Geo­in­fo­ma­ty­ce (http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2011/). Jak wie­le znaczy…