Cedyń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży nad brze­giem Odry, w zachod­niej czę­ści woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skie­go. Cechu­je go nie­zwy­kle malow­ni­cze ukształ­to­wa­nie tere­nu, z wie­lo­ma wzgó­rza­mi, roz­le­wi­ska­mi, jezio­ra­mi i poto­ka­mi prze­pły­wa­ją­cy­mi wśród zale­sio­nych sto­ków. Tutej­sze pusz­cze i łąki są wspa­nia­łym miej­scem rekre­acji. Do par­ku watro wstą­pić tak­że ze wzglę­du na jego nie­zwy­kłą histo­rię i zabytki.

Cedyń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy roz­cią­ga się pomię­dzy Doli­ny Dol­nej Odry do skra­ju Poje­zie­rza Myśliw­skie­go i Rów­ni­ny Gorzow­skiej, obej­mu­jąc swym tere­nem Pusz­czę Pia­sko­wą, Lasy Miesz­ko­wic­kie, a tak­że wzgó­rza Krzy­mow­skie i Moryń­skie. Tutej­szy kra­jo­braz jest bar­dzo pofał­do­wa­ny za spra­wą ostat­nie­go zlo­do­wa­ce­nia. Naj­wyż­szym wznie­sie­niem w par­ku jest wybi­ja­ją­cy się na 167 m n.p.m. Zwie­rzy­niec. Trud­no dostęp­ne rejo­ny par­ku sta­ły się dosko­na­łym schro­nie­niem wie­lu rzad­kich gatun­ków roślin i zwie­rząt. Swo­je sie­dli­ska ma tutaj pra­wie 200 gatun­ków pta­ków. W lasach widy­wa­ne są m.in. wil­ki i jelenie.

Świet­ną bazą wypa­do­wą do zwie­dze­nia Cedyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go jest poło­żo­na w jego środ­ko­wej czę­ści Cedy­nia. Gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych i pól namio­to­wych moż­na rów­nież szu­kać w innych rejo­nach par­ku. Naj­więk­szą licz­bą pen­sjo­na­tów i pokoi gościn­nych dys­po­nu­je nato­miast poło­żo­na zaraz za jego pół­noc­no-wschod­nią gra­ni­cą Choj­na. Jest to mia­sto zało­żo­ne na gra­ni­cy Bran­den­bur­gii i pia­stow­skie­go Pomo­rza ponad 1000 lat temu. Moż­na w nim zwie­dzić wie­le impo­nu­ją­cych zabyt­ków, takich jak jedy­ny w swo­im rodza­ju, gotyc­ki ratusz z XIII w., w któ­rym obec­nie mie­ści się cen­trum kul­tu­ry, a tak­że wznie­sio­ne w tym samym sty­lu Kościół Mariac­ki i roman­tycz­ne ruiny kapli­cy św. Gertrudy.

Na wyciecz­kę do Cedyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go z Choj­ny moż­na się wybrać ozna­ko­wa­nym na czer­wo­no Szla­kiem Nad­odrzań­skim PTTK. Pro­wa­dzi on do wsi Sto­ki, gdzie war­to zoba­czyć cie­ka­wy neo­ro­mań­ski kościół i fol­wark z dwor­kiem szla­chec­kim z dru­giej poło­wy XIX w. Na zabyt­ko­wej posia­dło­ści znaj­du­je się dwu­stu­let­ni park z wie­lo­ma sta­ry­mi drze­wa­mi i wie­żą wido­ko­wą. Ze Sto­ków czer­wo­ny szlak pro­wa­dzi dalej na zachód, kolej­no do rezer­wa­tów „Dąbro­wa Krzy­mow­ska” i „Doli­na Świer­got­ki”. Następ­nie mija sta­rą wieś Lubie­chów Dolny.

Kolej­nym przy­stan­kiem na szla­ku nad­odrzań­skim będzie Cedy­nia. W zwar­tym śród­mie­ściu tego maleń­kie­go mia­stecz­ka moż­na zoba­czyć wie­le XIX-wiecz­nych kamie­nic. W ostat­nich latach odbu­do­wa­no tu tak­że XIII-wiecz­ny klasz­tor cyste­rek, w któ­rym znaj­du­je się dziś luk­su­so­wy hotel. W Cedy­ni war­to wejść na XIX-wiecz­ną wie­żę wido­ko­wą i zaj­rzeć do Muzeum Regio­nal­ne­go, gdzie zgro­ma­dzo­no pamiąt­ki zna­le­zio­ne na tere­nie tutej­sze­go, wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go grodziska.

Cedy­nia zapi­sa­ła się w pol­skich pod­ręcz­ni­kach histo­rii za spra­wą słyn­nej bitwy z 972 r., w któ­rej woj­ska mło­de­go pań­stwa pol­skie­go opar­ły się nie­miec­kie­mu najaz­do­wi. Szlak czer­wo­ny pro­wa­dzi z cen­trum mia­stecz­ka na pobli­ską Górę Czci­bo­ra, nazwa­ną na cześć wsła­wio­ne­go w tej potycz­ce bra­ta księ­cia Miesz­ka I. W tysięcz­ną rocz­ni­cę Bitwy pod Cedy­nią na wznie­sie­niu tym posta­wio­no pamiąt­ko­wy pomnik.

Szlak nad­odrzań­ski pro­wa­dzi z Góry Czci­bo­ra na połu­dnie, w rejon rezer­wa­tu „Wrzo­so­wi­ska Cedyń­skie”, gdzie moż­na podzi­wiać nie­spo­ty­ka­ny czę­sto widok wzgórz mie­nią­cych się we wszyst­kich odcie­niach fioletu.

Rezer­wat Wrzo­so­wi­ska Cedyń­skie, fot. Krzysz­tof Ziar­nek, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments