Chełm­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży we wschod­niej czę­ści woje­wódz­twa lubel­skie­go, w pobli­żu gra­ni­cy z Ukra­iną. Obej­mu­je dwa roz­le­głe obsza­ry leśne, a tak­że uni­kal­ne w ska­li kra­ju tor­fo­wi­ska. Pobli­ski Chełm war­ty jest odwie­dze­nia ze wzglę­du na zabyt­ki i nie­zwy­kłą histo­rię. Przez wie­ki w tym mie­ście krzy­żo­wa­ły się szla­ki piel­grzy­mów kato­lic­kich, unic­kich, pra­wo­sław­nych i żydowskich.

Chełm­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy zachwy­ca pięk­nem swo­jej dzi­kiej przy­ro­dy i sąsia­du­ją­cej z nią przez wie­ki kul­tu­ry mate­rial­nej. Tutej­sze lasy zosta­ły do dziś w nie­wiel­kim stop­niu zmie­nio­ne przez rękę czło­wie­ka, a praw­dzi­we bogac­two bio­lo­gicz­ne par­ku skry­wa się na roz­le­głych mokra­dłach. Wyzna­czo­no tu czte­ry rezer­wa­ty przy­ro­dy: jeden leśny i trzy tor­fo­wi­sko­we. W par­ku wystę­pu­je wie­le uni­kal­nych roślin, z któ­rych aż 53 gatun­ki znaj­du­ją się pod ści­słą ochro­ną. Cho­dzi przede wszyst­kim o nie­wi­dy­wa­ne w innych regio­nach kra­ju rośli­ny bagien­ne. Chełm­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy jest sie­dli­skiem dla ponad 150 gatun­ków pta­ków, m.in. rzad­kiej sowy błot­nej czy czar­ne­go bocia­na. Kto ma dużo szczę­ścia, może w tych stro­nach spo­tkać tak­że błot­ne­go żółwia.

Dobrą bazą wypa­do­wą do par­ku jest leżą­cy na jego połu­dnio­wo-zachod­nim skra­ju Chełm. Ta zabyt­ko­wa miej­sco­wość przez wie­ki była waż­nym ośrod­kiem spo­tkań kato­li­ków, Żydów, pra­wo­sław­nych i uni­tów. Z ową reli­gij­ną mozai­ką zwią­za­ne są licz­ne zabyt­ki Cheł­ma, m.in. cer­kiew św. Jana Teo­lo­ga z pierw­szej poło­wy XIX w., daw­ny klasz­tor bazy­lia­nów z XVII w. czy gre­ko­ka­to­lic­ka kate­dra z XVIII w. na Górze Chełm­skiej, któ­ra obec­nie jest bazy­li­ką rzym­sko­ka­to­lic­ką. Do cudow­nej iko­ny na Górze Chełm­skiej piel­grzy­mo­wa­li kie­dyś zarów­no uni­ci, kato­li­cy, jak i pra­wo­sław­ni. Chełm był jed­no­cze­śnie waż­nym ośrod­kiem żydow­skiej filo­zo­fii cha­sydz­kiej. Uni­ka­to­wych zabyt­ków nie bra­ku­je też na całym obsza­rze Chełm­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Zacho­wa­ły się w nim sta­re zagro­dy i zabyt­ko­we cha­ty kry­te strze­chą. War­to zoba­czyć tu m.in. kla­sy­cy­stycz­ny pałac w Chy­li­nie czy póź­no­ba­ro­ko­wy kośció­łek w Sawi­nie w pół­noc­nej czę­ści parku.

Ośro­dek Dydak­tycz­no-Muze­al­ny Chełm­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go znaj­du­je się na jego połu­dnio­wym skra­ju, w Brzeź­nie, gdzie zaczy­na się nie­bie­ski szlak tury­stycz­ny „Bagien i Mocza­rów”. Pro­wa­dzi on naj­pierw do rezer­wa­tu „Brzeź­no”. Stoi tam wie­ża obser­wa­cyj­na, z któ­rej moż­na podzi­wiać pano­ra­mę oko­licz­nych tor­fo­wisk. Dalej nie­bie­ski szlak docho­dzi do miej­sco­wo­ści Sre­bry­szy­ce, gdzie war­to zoba­czyć XVIII-wiecz­ny pałac rodzi­ny Łopu­skich. Stam­tąd doj­dzie się trak­tem do rezer­wa­tu „Bagno Sere­bry­skie”. Moż­na tu się wspiąć na kolej­ną wie­żę obser­wa­cyj­ną. Aby zoba­czyć z bli­ska cuda tutej­szej natu­ry, war­to zoba­czyć na chwi­lę na szlak dydak­tycz­ny o tej samej nazwie, co rezer­wat. Z uwa­gi jed­nak na cza­ją­ce się w pod­mo­kłym tere­nie nie­bez­pie­czeń­stwa, moż­na go zwie­dzać tyl­ko z prze­wod­ni­kiem. Nie­bie­ski szlak tury­stycz­ny pro­wa­dzi dalej na zachód, aż do cen­trum Chełma.

fot. Lysy, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments