Choj­now­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy roz­cią­ga na zachod­nim brze­gu Wisły, na połu­dnie od pod­war­szaw­skie­go Pia­secz­na. Chro­ni cen­ną przy­rod­ni­czo enkla­wę doli­ny dol­ne­go bie­gu rze­ki Jezior­ki i Lasów Choj­now­skich. Poło­żo­ny w środ­ku woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go park jest jed­nym z ulu­bio­nych miejsc week­en­do­wych wypa­dów i rowe­ro­wych wycie­czek miesz­kań­ców stolicy.

Park znaj­du­je się na połu­dnio­wym skra­ju aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej. Jego tery­to­rium jest poprze­ci­na­ne szyb­ko roz­ra­sta­ją­cy­mi się, pod­miej­ski­mi osie­dla­mi. Tak jak miesz­kań­cy wszyst­kich dużych miast w Pol­sce, rów­nież war­sza­wia­cy chęt­nie prze­pro­wa­dza­ją się do wyra­sta­ją­cych jak grzy­by po desz­czu „zie­lo­nych” osie­dli, czy wil­li „przy lesie”, z pro­wa­dzą­cy­mi pod sam dom szla­ka­mi pie­szy­mi i rowe­ro­wy­mi. Aby za kil­ka­dzie­siąt lat rejon Lasów Choj­now­skich nie zamie­nił w zwy­kłą dziel­ni­cę mia­sta, w latach 90-tych posta­no­wio­no uchro­nić praw­nie jego walo­ry kra­jo­bra­zo­we. W par­ku wyzna­czo­no jede­na­ście rezer­wa­tów przy­ro­dy. Tutej­sze łąki, zaro­śla i koro­ny drzew tęt­nią życiem. Choj­now­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy jest domem m.in. bie­li­ków, rybo­ło­wów, pusz­czy­ków, bobrów, łabę­dzi, łasic i setek innych gatun­ków pospo­li­tych, jak i rzad­kich zwie­rząt. Na ich prze­trwa­niu zale­ży rów­nież tutej­szym miesz­kań­com. Przy zaan­ga­żo­wa­niu uczniów oko­licz­nych szkół, pro­wa­dzo­na jest w nim co roku „Akcja Żaba”, mają­ca chro­nić wędru­ją­ce pła­zy, m.in. poprzez insta­lo­wa­nie spe­cjal­nych płot­ków, unie­moż­li­wia­ją­cych im wyj­ście na jezdnię.

Dobry­mi baza­mi wypa­do­wy­mi do Choj­now­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go są War­sza­wa, Pia­secz­no i Kon­stan­cin-Jezior­na. Tury­ści mogą też wyna­jąć pokój w poło­żo­nym w cen­tral­nej czę­ści par­ku Zale­siu Gór­nym, czy np. w leżą­cym na jego połu­dnio­wym skra­ju Woj­cie­cho­wie. Popu­lar­nym miej­scem wypo­czyn­ku na tere­nie par­ku są też tzw. Zim­ne Doły. Jest to leśny kom­pleks rekre­acyj­ny, poło­żo­ny oko­ło 4 km na połu­dnio­wy wchód od Pia­secz­na. Moż­na tam wyna­jąć domek let­ni­sko­wy, ist­nie­je róż­ne­go rodza­ju tury­stycz­na infra­struk­tu­ra, w tym wyzna­czo­ne miej­sca do roz­pa­la­nia ognisk.

Przez Choj­now­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy prze­bie­ga wie­le ście­żek dydak­tycz­nych, pro­wa­dzą­cych do jego rezer­wa­tów i naj­cen­niej­szych przy­rod­ni­czo obsza­rów, a tak­że uka­zu­ją­cych boga­te dzie­dzic­two kul­tu­ro­we. Prze­ci­na go też kil­ka szla­ków PTTK, a tak­że leśne trak­ty prze­zna­czo­ne spe­cjal­nie dla rowe­rzy­stów, czy do jaz­dy kon­nej. Ozna­ko­wa­ny na zie­lo­no, Głów­ny Szlak Lasów Choj­now­skich roz­po­czy­na się w pod­war­szaw­skiej wsi Zło­ty­kłos, za pół­noc­no-zachod­nią gra­ni­cą par­ku i pro­wa­dzi do uro­czy­ska Łoś, gdzie znaj­du­je się pole namio­to­we. Moż­na nim dalej dotrzeć do dwóch rezer­wa­tów: Uro­czy­sko Ste­pha­na i Choj­nów. Ten 35-kilo­me­tro­wy, popu­lar­ny zarów­no wśród rowe­rzy­stów jak i pie­chu­rów szlak koń­czy się w Kon­stan­ci­nie-Jezior­nej, za wschod­nią gra­ni­cą par­ku. Kon­stan­cin to nie­zwy­kle uro­kli­we, sta­re mia­sto uzdro­wi­sko­we. Wśród wie­ko­wych drzew stoi tu wie­le zabyt­ko­wych wil­li i ele­ganc­kich pała­ców. W tej miej­sco­wo­ści roz­po­czy­na­ją się też dwa cie­ka­we szla­ki rowe­ro­we. Jeden pro­wa­dzi do zabyt­ko­wej wsi Obo­ry, w któ­rej war­to obej­rzeć wzno­szą­cy się w par­ku nad sta­wem, baro­ko­wy pałac. Zaraz obok znaj­du­ją się dwa leśne rezer­wa­ty: Łęgi Obor­skie i Olszy­na Łyczyń­ska. Dru­gi z rowe­ro­wych szla­ków z Kon­stan­ci­na pro­wa­dzi na zachód, w głąb par­ku i nosi imię Wik­to­ra Ste­pha­na, słyn­ne­go w tych stro­nach, pocho­dzą­ce­go z Węgier leśni­ka, któ­ry na prze­ło­mie XIX i XX w. opie­ko­wał się Lasa­mi Chojnowskimi.

fot. Tomasz Kuran aka Meteor2017, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments