Cięż­ko­wic­ko-Roż­now­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na pogó­rzach Roż­now­skim i Cięż­ko­wic­kim we wschod­niej czę­ści woje­wódz­twa mało­pol­skie­go. Tutej­sze szla­ki tury­stycz­ne pro­wa­dzą wśród malow­ni­czych wznie­sień i nie­zwy­kłych for­ma­cji skal­nych. Jest to praw­dzi­wy raj dla kocha­ją­cych góry pie­chu­rów oraz miło­śni­ków kolar­stwa górskiego.

Nie­zwy­kła kra­ina Cięż­ko­wic­ko-Roż­now­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go roz­cią­ga się pomię­dzy doli­na­mi Dunaj­ca i rze­ki Bia­łej. Dużą część par­ku zaj­mu­ją sta­re, rosną­ce na gór­skich zbo­czach bory, przy­ozdo­bio­ne mchem i ukry­ty­mi pomię­dzy drze­wa­mi, wiel­ki­mi gła­za­mi. Tere­ny leśne są prze­la­ta­ne drob­ny­mi mozai­ka­mi poło­żo­nych na pagór­kach pól i pastwisk. Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą tego miej­sca są wiel­kie ska­ły z pia­skow­ca, któ­rym dłu­go­trwa­ła ero­zja nada­ła nie­zwy­kłych kształ­tów. Jed­nym z naj­cie­kaw­szych zgru­po­wań tych gigan­tów jest rezer­wat przy­ro­dy „Ska­mie­nia­łe Mia­sto”, poło­żo­ny we wschod­niej czę­ści par­ku, koło miej­sco­wo­ści Cięż­ko­wi­ce. Geo­lo­gicz­ną oso­bli­wo­ścią tego rejo­nu jest też m.in. jed­na z naj­dłuż­szych jaskiń szcze­li­no­wych w Pol­sce o nazwie Dia­bla Dziu­ra. Jej głę­bo­kość się­ga oko­ło 320 m. Roz­rzu­co­ne po tere­nie par­ku gro­ty są schro­nie­niem dla wie­lu gatun­ków nietoperzy.

Na tere­nie całe­go Cięż­ko­wic­ko-Roż­now­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go moż­na zna­leźć wie­le wygod­nych pen­sjo­na­tów, hote­li i gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych. Dobry­mi baza­mi wypa­do­wy­mi są m.in. Jam­na i poło­żo­ny tuż za zachod­nią gra­ni­cą par­ku Czo­chów. Zatrzy­mać się moż­na też np. w Cięż­ko­wi­cach. W tej zabyt­ko­wej miej­sco­wo­ści war­to zwró­cić uwa­gę na zwró­co­ne szczy­ta­mi do ryn­ku, nie­wiel­kie kamie­nicz­ki z pod­cie­nia­mi. Znaj­du­je się tutaj cie­ka­we, neo­go­tyc­kie sank­tu­arium. Pod koniec XIX w. w miej­sco­wym dwor­ku miesz­kał przy­szły pre­mier Pol­ski Igna­cy Jan Paderewski.

W Cięż­ko­wi­cach krzy­żu­je się wie­le szla­ków tury­stycz­nych. Trakt nie­bie­ski pro­wa­dzi stąd do pobli­skie­go rezer­wa­tu przy­ro­dy nie­oży­wio­nej „Ska­mie­nia­łe Mia­sto”. To nie­zwy­kłe zgru­po­wa­nie for­ma­cji skal­nych obej­mu­je obszar od doli­ny rze­ki Bia­łej, do 367-metro­we­go wzgó­rza Ska­ła. Pia­skow­ce o róż­nych przy­dom­kach, m.in. „Basz­ta”, „Bor­suk”, „Grun­wald” i „Pira­mi­da” są oto­czo­ne sta­ry­mi dęba­mi i sosna­mi. Według miej­sco­wej legen­dy, kie­dyś na tutej­szych pagór­kach ist­nia­ło mia­sto. Miesz­kań­cy wraz ze swo­imi doma­mi zosta­li jed­nak zamie­nie­ni w ska­ły z powo­du bra­ku gościn­no­ści, lub też, według innej wer­sji legen­dy, nie­oby­czaj­ne­go sty­lu życia. Nie­bie­ski szlak pro­wa­dzi dalej z rezer­wa­tu do miej­sco­wo­ści Rze­pien­nik Strzy­żew­ski na wschod­niej gra­ni­cy par­ku, a następ­nie na teren sąsied­nie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Pasma Brzan­ki. Przez Cięż­ko­wi­ce prze­bie­ga­ją tak­że popu­lar­ne ścież­ki rowe­ro­we: szlak zie­lo­ny o nazwie „Wido­ko­wa pętla”, nie­bie­ski „Przez rezer­wat i czer­wo­ny „Do źró­deł Rakutowej”.

W miej­sco­wo­ści Polich­ty w środ­ko­wej czę­ści Cięż­ko­wic­ko-Roż­now­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go dzia­ła miej­sco­wy Ośro­dek Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej. Wyty­czo­no wokół nie­go 1,5‑kilometrową ścież­kę dydak­tycz­ną, uka­zu­ją­cą bogac­two oko­licz­nej roślin­no­ści. Szlak pro­wa­dzi też do nie­wiel­kie­go sta­wu. Z Polich­tów war­to się wybrać tak­że do pobli­skiej Brzo­zo­wej, gdzie stoi uni­kal­ny, drew­nia­ny kośció­łek z XVI w.

Rezer­wat przy­ro­dy Ska­mie­nia­łe Mia­sto, fot. Dia­be­tes, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments