Tro­chę póź­no, ale waż­ne że w koń­cu jest — rela­cja z II Festi­wa­lu Rela­cji z Podró­ży “Kocioł”. Mie­li­śmy przy­jem­ność objąć go swo­im patro­na­tem, mamy nadzie­ję, że spo­tka­my się tam z Wami za rok!

Tym­cza­sem, zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia notat­ki autor­stwa Mary­si Witec­kiej z ZKE!

17 listo­pa­da 2012 roku odbył się II Festi­wal Rela­cji z Podró­ży “KOCIOŁ”. Przy orga­ni­za­cji całe­go przed­się­wzię­cia pra­co­wał pra­wie cały zespół wolon­ta­riu­szy Zło­tow­skie­go Kor­pu­su Ekspedycyjnego.

Impre­za zaczę­ła się od Gry miej­skiej, kie­dy to uczest­ni­cy dosta­li w swo­je ręce mapę Zło­to­wa z zazna­czo­ny­mi punk­ta­mi i zada­nia­mi do wyko­na­nia na tra­sie . Nie­któ­re zada­nia oka­za­ły się nie lada wyzwa­niem. Prze­bieg tra­sy został zare­je­stro­wa­ny nawi­ga­cją GPS wypo­ży­czo­ną od ser­wi­su TRAIL.pl .

Po akcji tere­no­wej wszy­scy zgro­ma­dzi­li się w Zło­tow­skim Cen­trum Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej, gdzie odby­ła się ofi­cjal­na część festi­wa­lu — pro­jek­cje kon­kur­so­wych fil­mów i pre­zen­ta­cji o tema­ty­ce podróż­ni­czej. Wśród lau­re­atów, któ­rzy pre­zen­to­wa­li swo­je wypra­wy zna­la­zły się mię­dzy inny­mi: rela­cja z Festi­wa­lu Trąb­ki w Gučy (Ser­bia), opo­wieść o wypra­wie trzech przy­ja­ciół wzdłuż pol­skie­go wybrze­ża czy­li Pro­jekt Pro­me­te­usz, rowe­ro­wa wypra­wa “Z tatą do Lon­dy­nu”. Popis dały tak­że przed­szko­la­ki, któ­re pochwa­li­ły się swo­imi pierw­szy­mi kro­ka­mi eks­plo­ata­cji świa­ta w pre­zen­ta­cji “Na wędrówkę”.

Hono­ro­wym gościem spo­tka­nia był Pan Alek­san­der Doba, lau­re­at SUPER KOLOSA (pre­sti­żo­wej nagro­dy dla podróż­ni­ków, przy­zna­wa­nej pod­czas festi­wa­lu w Gdy­ni). Alek­san­der Doba jest pol­skim podróż­ni­kiem, kaja­ka­rzem, zdo­byw­cą i odkryw­cą, któ­ry jako pierw­szy czło­wiek prze­pły­nął kaja­kiem samot­nie Oce­an Atlan­tyc­ki z kon­ty­nen­tu na kon­ty­nent (z Afry­ki do Ame­ry­ki Połu­dnio­wej). Doko­nał tego tyl­ko i wyłącz­nie dzię­ki sile swo­ich mię­śni i nie­sa­mo­wi­tej woli. Opo­wie­dział o swo­jej nie­zwy­kłej wypra­wie i udzie­lił wie­lu cen­nych porad i wska­zó­wek. Jego wystą­pie­nie okra­szo­ne było nie­sa­mo­wi­tą daw­ką dobre­go humoru.

Na zakoń­cze­nie Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Zło­tow­ski Kor­pus Eks­pe­dy­cyj­ny, Piotr Witec­ki, wrę­czył nagro­dy dla auto­rów naj­lep­szych rela­cji z podró­ży oraz zwy­cięz­ców Gry miej­skiej. W kate­go­rii “Wokół komi­na” wygrał Pro­jekt Pro­me­te­usz — film o wypra­wie rowe­ro­wej wzdłuż pol­skie­go wybrze­ża szla­kiem latar­ni mor­skich, w któ­rym bra­li udział Michał Ruta, Jędrzej Waber­ski i Remi­giusz Kubler. W kate­go­rii “Tam gdzie sadza nie dole­ci” wygra­ła pre­zen­ta­cja “Z tatą do Lon­dy­nu” — o wypra­wie rowe­ro­wej ojca z synem na igrzy­ska olim­pij­skie do Lon­dy­nu. Nagro­dy ode­bra­li tak­że twór­cy pro­jek­tów kar­tek pocz­to­wych z latar­nia­mi, któ­re roz­sy­ła­ne były w ramach Pro­jek­tu Pro­me­te­usz. Zwień­cze­niem całe­go dnia było wspól­ne ogni­sko, pod­czas któ­re­go w poczet sto­wa­rzy­sze­nia zosta­ło przy­ję­tych kil­ko­ro nowych członków.

Wię­cej o dzia­łal­no­ści Zło­tow­skie­go Kor­pu­su Eks­pe­dy­cyj­ne­go moż­na prze­czy­tać na: http://zlokoreks.blogspot.com/

[Mary­sia Witecka]