Kaja­kar­stwo jest jed­nym z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się spor­tów, któ­re upra­wia się indy­wi­du­al­nie lub całą rodzi­ną. Może być to for­ma rekre­acji dla każ­de­go i przy­nieść wie­le rado­ści i pozy­tyw­nych emocji.

Jed­nak­że przed spły­wem, jest wie­le rze­czy, któ­re trze­ba zro­bić i zabrać ze sobą. Wśród nich znaj­du­je się wybór odpo­wied­nie­go ubra­nia, kape­lu­sza, butów, oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych, zabra­nie odpo­wied­niej ilo­ści wody i jedze­nia, ręcz­ni­ków i kre­mów z filtrem.

Strój powi­nien zapew­nić odpo­wied­nie cie­pło i ochro­nę przed wil­go­cią. Ubra­nia wyko­na­ne z baweł­ny nie są w tym przy­pad­ku zale­ca­ne, gdyż wchła­nia­ją dobrze wodę i wyma­ga­ją dłu­gie­go suszenia.

Jeśli dana oso­ba jest uczu­lo­na na jad owa­dów czy innych zwie­rząt powin­na mieć ze sobą odpo­wied­nie lekar­stwa i środ­ki chro­nią­ce przed nimi. Kre­my z fil­tra­mi trze­ba nało­żyć przed wyru­sze­niem na wypra­wę, a tak­że pod­czas jej trwa­nia war­to pono­wić ich apli­ka­cję. Powin­ni­śmy sma­ro­wać się nawet w pochmur­ny dzień. Nie­zbęd­ne są tak­że oku­la­ry i kapelusz.

Jeśli spływ odby­wa się nocą, potrzeb­na będzie tak­że wodo­od­por­na latar­ka. Pod­czas dłuż­szych spły­wów kaja­ka­rze nocu­ją na kampingach.

Wie­dza odno­śnie tego, co nale­ży wziąć na spływ kaja­ko­wy, jest pierw­szym kro­kiem do wzię­cia w nim udziału.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments