Czar­no­rzec­ko-Strzy­żow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy ocza­ro­wu­je odwie­dza­ją­cych go tury­stów nie­zwy­kły­mi for­ma­cja­mi skal­ny­mi, gór­ski­mi poto­ka­mi i malow­ni­czy­mi pagór­ka­mi. Leży on w połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści woje­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go i obej­mu­je Pogó­rza Strzy­żow­skie oraz Dynow­skie. Jest chęt­nie odwie­dza­ny przez miło­śni­ków histo­rii oraz rowerzystów.

Wybi­ja­ją­ce się z zie­mi, poskrę­ca­ne i potęż­ne blo­ki pia­skow­ca są zna­kiem roz­po­znaw­czym Czar­no­rzec­ko-Strzy­żow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Wie­le z tych skał ma sta­tus pomni­ków przy­ro­dy. Lasy sta­no­wią nie­speł­na poło­wę obsza­ru par­ku. Nie bra­ku­je tutaj też malow­ni­czych łąk, pastwisk i eko­lo­gicz­nych gospo­darstw rol­nych. W par­ku moż­na odna­leźć 40 gatun­ków roślin gór­skich obję­tych ści­słą ochro­ną. Oprócz rzad­kich tra­szek, orli­ków krzy­kli­wych czy pucha­czy, swój dom mają tutaj też duże dra­pież­ni­ki, takie jak wilk czy ryś. W par­ku wyzna­czo­no trzy rezer­wa­ty przyrody.

Odwie­dza­jąc to miej­sce, moż­na zatrzy­mać się w któ­rymś z gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych, lub na polu namio­to­wym. Tuż za pół­noc­ny­mi gra­ni­ca­mi Czar­no­rzec­ko-Strzy­żow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go leży dys­po­nu­ją­cy kil­ko­ma hote­la­mi i wygod­ny­mi zajaz­da­mi Strzy­żów. Ta nie­wiel­ka miej­sco­wość leży nad rze­ką Wisłok, któ­ra prze­pły­wa przez teren par­ku i jest miej­scem wie­lu popu­lar­nych spły­wów kajakowych.

Ze Strzy­żo­wa w głąb Czar­no­rzec­ko-Strzy­żow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go pro­wa­dzi zie­lo­ny szlak tury­stycz­ny. Moż­na nim dojść do wsi Bona­rów­ki, gdzie war­to obej­rzeć daw­ną cer­kiew gre­ko­ka­to­lic­ką, w któ­rej obec­nie mie­ści się kościół filial­ny rzym­sko­ka­to­lic­kiej para­fii w Żyzno­wie. Bez­cen­ny, drew­nia­ny zaby­tek pocho­dzi z pierw­szej poło­wy XVII w. Dalej zie­lo­ny szlak wie­dzie przez pasmo Czar­ne­go Dzia­łu do Węglów­ki, gdzie moż­na podzi­wiać nie­co młod­szą, muro­wa­ną cer­kiew. Świą­ty­nia powsta­ła pod koniec XIX stu­le­cia i podob­nie, jak ta w Bona­rów­ce, jest obec­nie wyko­rzy­sty­wa­na przez kato­li­ków. Z Węglów­ki zie­lo­ny trakt pro­wa­dzi na Kró­lew­ską Górę. Ten jeden z naj­wyż­szych na tere­nie par­ku szczy­tów zno­si się na wyso­kość 554 m n.p.m. Na jed­nym z jego zbo­czy w daw­nych cza­sach pro­wa­dzo­no inten­syw­ne wydo­by­cie piaskowca.

Kolej­nym przy­stan­kiem zie­lo­ne­go szla­ku tury­stycz­ne­go są ruiny Zam­ku Kamie­niec. Wno­szą­ca się na ska­li­stym pagór­ku, daw­na warow­nia jest jed­nym z naj­cie­kaw­szych obiek­tów na tere­nie Czar­no­rzec­ko-Strzy­żow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go i sta­no­wi obo­wiąz­ko­wy punkt zwie­dza­nia dla wszyst­kich odwie­dza­ją­cych te stro­ny wycie­czek. Był jed­ną z naj­star­szych muro­wa­nych warow­ni na Pod­kar­pa­ciu, wznie­sio­nych jesz­cze przez Kazi­mie­rza Wiel­kie­go. Pod koniec XVII w. Zamek Kamie­niec popadł w ruinę i jest od tego cza­su opusz­czo­ny. Obec­nie w jed­nej z jego baszt dzia­ła małe muzeum.

Przy zam­ku roz­po­czy­na się popu­lar­ny szlak rowe­ro­wy „Wokół Kamień­ca i Przą­dek”. Trakt został stwo­rzo­ny przede wszyst­kim z myślą o miło­śni­kach kolar­stwa gór­skie­go i pro­wa­dzi czę­ścio­wo przez dro­gi asfal­to­we. Pro­wa­dzi m.in. na naj­wyż­szy szczyt w par­ku, czy­li 585-metro­wą Suchą Górę. Poko­nu­ją­cych szlak cie­szą przez więk­szość jego odcin­ków wspa­nia­łe pano­ra­my Beski­du Niskie­go i Dołów Jasielsko-Sanockich.

fot. Koro­na b, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments