Po rocz­nej prze­rwie do kalen­da­rza bie­gów gór­skich wra­ca „Fle­xi­Stav Bieg Gra­nią Tatr” — ultra wyzwa­nie w Tatrach, nad któ­rym nasz ser­wis objął patro­nat. W 2013 roku impre­za wzbu­dzi­ła ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie, zapi­sy skoń­czy­ły się po 6 minu­tach i limit 250 zawod­ni­ków pozo­sta­wił nie­do­syt. W tym roku uda­ło się uzy­skać zgo­dę Tatrzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go na 350 zawod­ni­ków i wspól­ny start. Bieg odbę­dzie się w sobo­tę 15 sierp­nia 2015r. W tym roku do loso­wa­nia pakie­tów star­to­wych zgło­si­ło się 650 osób!

Tra­sa pozo­sta­je wła­ści­wie bez zmian: start na Siwej Pola­nie u wylo­ty Doli­ny Cho­cho­łow­skiej, dalej do schro­ni­ska i na grań Grześ ‑Woło­wiec — Jarząb­czy Wierch z pierw­szym punk­tem rege­ne­ra­cyj­nym w Schro­ni­sku na Hali Ornak. Stam­tąd na Ciem­niak, Czer­wo­ne Wier­chy i Kaspro­wy aż do Muro­wań­ca (dru­gi punkt odżyw­czy). Z Hali Gąsie­ni­co­wej zawod­ni­cy podej­dą na Krzyż­ne, zbie­gną do Pię­ciu Sta­wów i Wodo­grz­mo­tów Mic­kie­wi­cza i dalej przez Rówień Wak­smundz­ką i Pola­nę pod Kopień­cem do mety, któ­ra nie będzie już usy­tu­owa­na w Kuź­ni­cach, a 1,5km dalej w oko­li­cy ron­da kuź­nic­kie­go w Zako­pa­nem. Tak­że nowy dystans to ok.71km z prze­wyż­sze­niem +5000/-4950m.

Part­ne­rem stra­te­gicz­nym został Fle­xi­Stav — Apo­tex, spon­so­rem Eutel­sat, a sprzę­to­wo wspie­ra­ją nas Salo­mon, Buff, Suun­to, Arc­te­ryx, Cukier­nia — Pie­kar­nia Gałusz­ka oraz Sal­co. Fir­ma Apo­tex to naj­więk­szy kana­dyj­ski pro­du­cent leków na recep­tę i suple­men­tów die­ty. W celu wspar­cia osób mają­cych pro­ble­my ze sta­wa­mi, upra­wia­ją­cych wyczy­no­wo i ama­tor­sko sport, Apo­tex pro­du­ku­je pre­pa­rat Fle­xi­Stav Xtra — uni­kal­ny pro­dukt łączą­cy w sobie kom­po­nen­ty budul­co­we sta­wów takie jak łatwo przy­swa­jal­ny kola­gen, glu­ko­za­mi­na, chon­dro­ity­na czy kwas hialuronowy. 

Limi­ty cza­so­we nie zmie­nia­ją się, będą wyno­sić 6h 30min (od star­tu) na Hali Ornak, 10h w Muro­wań­cu i 14h przy Wodo­grz­mo­tach Mic­kie­wi­cza. Start o godzi­nie 4.00 rano, limit na całą tra­sę wynie­sie 17h. Punk­ty odżyw­cze będą zaopa­trzo­ne w cie­płe posił­ki i napo­je, żele ener­ge­tycz­ne, owo­ce, sło­ne prze­ką­ski i droż­dżów­ki, a na mecie oprócz posił­ku cze­kać będzie deser-niespodzianka. 

Oso­by, któ­re nie wezmą udzia­łu w zawo­dach, zapra­sza­my do zosta­nia wolon­ta­riu­sza­mi — w pierw­szej edy­cji poma­ga­ło nam pra­wie 90 osób i mamy nadzie­ję, że ponow­nie będzie­cie z nami. Zapi­sy dla wolon­ta­riu­szy roz­pocz­nie­my pod koniec mar­ca. W tej chwi­li cze­ka­my jesz­cze na przy­zna­nie punk­tów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Ultra Tra­il du Mont Blanc 2016, ukoń­cze­nie pierw­szej edy­cji zawo­dów gwa­ran­to­wa­ło 2 punkty.

Wię­cej info jak zwy­kle na stro­nie zawo­dów.