Leżą­ce w woje­wódz­twie zachod­nio­po­mor­skim Poje­zie­rze Draw­skie to obok Mazur dru­gie naj­po­pu­lar­niej­sze miej­sce dla żegla­rzy śród­lą­do­wych w Pol­sce. Naj­cen­niej­szy frag­ment jego obsza­ru został obję­ty Draw­skim Par­kiem Kra­jo­bra­zo­wym. Znaj­du­je się tu kil­ka dużych jezior, wśród któ­rych kró­lu­je Draw­sko, a tak­że wie­le mniej­szych akwe­nów. Dobra baza tury­stycz­na, malow­ni­czy kra­jo­braz i roz­le­głe tere­ny dzi­kiej przy­ro­dy gwa­ran­tu­ją odwie­dza­ją­cym park uda­ny wypoczynek.

Pofał­do­wa­ny przez ostat­nie zlo­do­wa­ce­nie i poprze­ci­na­ny jezio­ra­mi kra­jo­braz Draw­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go to nie tyl­ko raj dla urlo­po­wi­czów z odle­głych zakąt­ków Pol­ski, ale i schro­nie­nie pra­wie 140 gatun­ków pta­ków lęgo­wych. Wyzna­czo­no w nim osiem chro­nio­nych rezer­wa­tów. Kil­ka­set drzew na tere­nie par­ku to pomni­ki przyrody.

Dosko­na­łym miej­scem, w któ­rym moż­na roz­po­cząć swo­ją draw­ską przy­go­dę jest Cza­pli­nek. To popu­lar­na miej­sco­wość wypo­czyn­ko­wa na połu­dnio­wo-wschod­nim skra­ju par­ku. Leży nad trze­ma jezio­ra­mi, w tym nad naj­więk­szym na całym poje­zie­rzu: Draw­sku. Akwen ten wyróż­nia się nie­zwy­kle uroz­ma­ico­ną linią brze­go­wą z wie­lo­ma pół­wy­spa­mi, odga­łę­zie­nia­mi i mały­mi wysep­ka­mi. Przy­by­wa­ją­cy w to miej­sce każ­de­go roku żegla­rze mogą dzię­ki temu za każ­dym razem odkry­wać swo­je ulu­bio­ne jezio­ro na nowo. W Cza­plin­ku nie bra­ku­je dla nich dobrej bazy noc­le­go­wej i loka­li gastro­no­micz­nych. Nad brze­giem Jezio­ra Draw­sko moż­na w nim zna­leźć m.in. przy­stań dla jach­tów oraz spo­re kąpie­li­sko. Jed­ną z atrak­cji Cza­plin­ka jest też zre­kon­stru­owa­ne z drew­nia­nych bali, wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne gro­dzi­sko Sła­wo­gród. Znisz­czył je w XII w. miesz­ka­ją­cym tu sło­wiań­skim Pomo­rza­nom król Pol­ski, któ­ry pew­ne­go razu zechciał włą­czyć całe Poje­zie­rze Draw­skie z oko­li­ca­mi do swo­je­go królestwa.

Oprócz fanów histo­rycz­nych grup rekon­struk­cyj­nych, zapa­lo­nych żegla­rzy oraz miesz­czu­chów spra­gnio­nych opa­la­nia na roz­grza­nych deskach pomo­stu, do Cza­plin­ka każ­de­go lata zjeż­dża­ją kaja­ka­rze. To tu zaczy­na się słyn­ny szlak wod­ny rze­ki Dra­wy, nazwa­ny imie­niem pły­wa­ją­ce­go nim kie­dyś ks. kard. Karo­la Woj­ty­ły. Dra­wa jest dopły­wem Note­ci i ma swo­je źró­dło na tere­nie Draw­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, koło wsi Zdro­je. Kaja­ka­rze dopły­wa­ją nią naj­pierw do rezer­wa­tu Doli­na Pię­ciu Jezior, a następ­nie wpły­wa­ją w Jezio­ro Draw­sko. Dalej szlak pro­wa­dzi wąskim i oto­czo­nym buj­ny­mi lasa­mi kory­tem na połu­dnie, do Dra­wień­skie­go Par­ku Naro­do­we­go. Roz­dzie­la go jed­nak na dwie czę­ści draw­ski poligon.

Z Cza­plin­ka na połu­dniu, aż do Połczy­na Zdro­ju na pół­noc­nym skra­ju Draw­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go wie­dzie nie­bie­ski szlak tury­stycz­ny, zwa­ny Szla­kiem Leśnym albo trak­tem Szwaj­ca­rii Kaszub­skiej. Pro­wa­dzi on przez połu­dnio­wo-wschod­nie obsza­ry par­ku o bar­dzo pofał­do­wa­nej, przy­po­mi­na­ją­cej góry rzeź­bie tere­nu z wąwo­za­mi i wiel­ki­mi, narzu­to­wy­mi gła­za­mi. Wycho­dząc z Cza­plin­ka na pół­noc, war­to zatrzy­mać się w odda­lo­nym o 5,5 km Sta­rym Draw­sku. Miej­sco­wość ta leży na natu­ral­nej gro­bli pomię­dzy jezio­ra­mi Draw­sko i Żerd­no. Moż­na podzi­wiać w niej runy gotyc­kie­go zam­ku z XIV w., powsta­łe­go w miej­scu wcze­śniej­sze­go sło­wiań­skie­go gro­du. W miej­scu tym miesz­ka­li kolej­no tem­pla­riu­sze i mal­tań­scy joan­ni­ci. Dziś pozo­sta­ło­ści zam­ku dostęp­ne są dla zwie­dza­ją­cych i odby­wa­ją się w nich rycer­skie tur­nie­je oraz inne imprezy.

fot. Pit1233, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments