Ogólnopolski Studencki Festiwal Podróży KORMORANY 2011,

15–17 kwietnia 2011, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

M.in. Peru, Nor­we­gia, Australia…
Wszyst­kich pasjo­na­tów podró­ży zarów­no marzy­cie­li jak i tych, któ­rzy reali­zu­ją swo­je podróż­ni­cze marze­nia zapra­sza­my do Olsz­ty­na na pierw­szy Ogól­no­pol­ski Stu­denc­ki Festi­wal Podró­ży Kor­mo­ra­ny 2011. Będzie to dosko­na­ła oka­zja do pozna­nia cie­ka­wych ludzi oraz podzie­le­nia się wła­sny­mi doświad­cze­nia­mi. Każ­dy stu­dent-podróż­nik może wziąć udział w kon­kur­sie opo­wia­da­jąc o swo­jej wypra­wie. Na tych, któ­rzy przed­sta­wią naj­cie­kaw­sze wypra­wy cze­ka­ją atrak­cyj­ne nagro­dy oraz pamiąt­ko­we sta­tu­et­ki. Naj­cie­kaw­szą stu­denc­ką wypra­wę 2010 roku wybie­rze Kapi­tu­ła Konkursu.

Ponad­to roz­strzy­gnię­ty zosta­nie kon­kurs na naj­cie­kaw­sze zdję­cia z wypra­wy, nagro­dą zaś będzie zor­ga­ni­zo­wa­nie wysta­wy foto­gra­ficz­nej w Olsz­ty­nie oraz pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu wysta­wy na rodzi­mej uczel­ni zwy­cięz­cy konkursu.

Oprócz stu­den­tów wystą­pią tak­że bar­dziej doświad­cze­ni podróż­ni­cy, goście festi­wa­lu, któ­rzy zapre­zen­tu­ją zdję­cia ze swo­ich naj­cie­kaw­szych wypraw uzu­peł­nio­ne nie­sa­mo­wi­ty­mi opo­wie­ścia­mi. Dzi­kie zakąt­ki Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, cuda pod­wod­ne­go świa­ta Male­zji, Mikro­ne­zji, Austra­lii i Egip­tu, eks­plo­ro­wa­nie morza Pół­noc­ne­go z per­spek­ty­wy sztor­mo-odpor­nych żegla­rzy, to tyl­ko nie­któ­re z wypraw jakie przed­sta­wią nasi goście.

Głów­ny cel naszej impre­zy jest pro­sty: inte­gra­cja stu­denc­kich śro­do­wisk tury­stycz­nych. Jako pasjo­na­ci podró­ży małych i dużych, wie­rzy­my w to, że wśród stu­denc­kiej bra­ci nie bra­ku­je ludzi cie­ka­wych świa­ta, któ­rzy z ułań­ską fan­ta­zją odkry­wa­ją cie­ka­we miej­sca, podró­żu­jąc na prze­róż­ne spo­so­by. Cze­ka­my zarów­no na żąd­nych przy­gód eks­plo­ra­to­rów egzo­tycz­nych kra­jów, jak i podróż­ni­ków odkry­wa­ją­cych nie­zna­ne, a cie­ka­we zakąt­ki nasze­go kra­ju. Będzie to dosko­na­ła oka­zja aby się poznać! Nawią­zać kon­tak­ty, podzie­lić się doświad­cze­nia­mi. Jeże­li nato­miast do tej pory podró­żo­wa­li­ście jedy­nie pal­cem po mapie, ale marzy­cie o dale­kich wypra­wach pamię­taj­cie że: „Nawet naj­dal­sza podróż zaczy­na się od pierw­sze­go kro­ku”. Dla was może nim być wła­śnie odwie­dze­nie Kormoranów.

Festi­wal jest impre­zą orga­ni­zo­wa­ną przez naj­star­sze agen­dy stu­denc­kie, dzia­ła­ją­ce przy Uni­wer­sy­te­cie War­miń­sko-Mazur­skim: Aka­de­mic­ki Klub Tury­stycz­ny, Aka­de­mic­ki Klub Płe­two­nur­ków „Scor­pe­na” oraz Stu­denc­ką Agen­cję Foto­gra­ficz­ną „Jam­nik”, któ­re od lat zrze­sza­ją eks­plo­ra­to­rów świa­ta stu­diu­ją­cych w Olsz­ty­nie. Będzie to impre­za otwar­ta, zatem nie tyl­ko stu­den­ci, ale wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni mogą przy­je­chać posłu­chać opo­wie­ści z naj­dal­szych krań­ców świata.

Aby zgło­sić chęć udzia­łu w kon­kur­sie wystar­czy wysłać do nas wypeł­nio­ny for­mu­larz wraz z pię­cio­ma zdję­cia­mi z wypra­wy. For­mu­larz oraz szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dzie­cie pod adre­sem:  http://osfp.uwm.edu.pl/ . Zapraszamy!!!

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments