16 kwiet­nia 2011 roku w Zako­pa­nem, a dokład­nie w rejo­nie Kaspro­we­go Wier­chu odbę­dzie się XIV Memo­riał im. Pio­tra Mali­now­skie­go będą­cy FINAŁEM PUCHARU ŚWIATA W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM. Zawo­dy tej ran­gi po raz pierw­szy odbę­dą się w naszym kra­ju i nie­wąt­pli­wie będzie to duże spor­to­wo-gór­skie wydarzenie.

Orga­ni­za­to­rem zawo­dów jest Tatrzań­skie Ochot­ni­cze Pogo­to­wie Ratun­ko­we wraz z Tatrzań­skim Klu­bem Nar­ciar­skim Tatra Team, impre­zie… patro­nu­je Pol­ski Zwią­zek Alpi­ni­zmu i Mię­dzy­na­ro­do­wa Fede­ra­cja Ski-alpi­ni­stycz­na ISMF.

Do Zako­pa­ne­go przy­je­dzie czo­łów­ka nar­cia­rzy wyso­ko­gór­skich z kra­jów alpej­skich i nie tyl­ko. Ponad­to orga­ni­zo­wa­ne już po raz czter­na­sty zawo­dy to naj­więk­sze i naj­po­pu­lar­niej­sze zawo­dy tej dys­cy­pli­ny w Pol­sce, koń­czą­ce sezon zimo­wy. Rok­rocz­nie gro­ma­dzą licz­nych ama­to­rów ski-alpi­ni­zmu z Pol­ski Sło­wa­cji i Czech. W 2011 roku spo­dzie­wa­my się oko­ło 300 zawodników.

Zawo­dy w nar­ciar­stwie wyso­ko­gór­skim pole­ga­ją na jak naj­szyb­szym poko­na­niu wyzna­czo­nej tra­sy na nar­tach. Na tra­sę zawo­dów skła­da­ją się podej­ścia (z regu­ły trzy lub czte­ry) i zjaz­dy w tere­nie wyso­ko­gór­skim. Podej­ście na nar­tach umoż­li­wia­ją spe­cjal­ne pasy, nazy­wa­ne foka­mi nakle­jo­ne na spody nart. Foki takie są wie­lo­krot­ne­go użyt­ku a po zdję­ciu ich zawod­nik zjeż­dża jak na nor­mal­nych nartach.

Dys­cy­pli­na ta jest bar­dzo wido­wi­sko­wa bowiem start jest wspól­ny i zawod­ni­cy rywa­li­zu­ją ze sobą bez­po­śred­nio, zarów­no pod­czas podejść jak i zjaz­dów stro­my­mi żlebami.

Tra­sa zawo­dów popro­wa­dzo­na będzie w naj­bar­dziej malow­ni­czym rejo­nie Tatr i co waż­ne dla licz­ne­go gro­na kibi­ców — jest to teren łatwo i szyb­ko dostęp­ny z Kaspro­we­go Wierchu.

Chcie­li­by­śmy by infor­ma­cja o zawo­dach dotar­ła do jak naj­szer­sze­go gro­na dla­te­go zapra­szam do part­ner­skie­go udzia­łu i pomoc w pro­mo­cji tej wielkiej
imprezy.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments