Foto­warsz­ta­ty — Szla­kiem biesz­czadz­kiej archi­tek­tu­ry cerkiewnej
Orga­ni­za­to­rzy warsz­ta­tów foto­gra­ficz­nych w ramach pro­jek­tu fotowarsztaty.com zapra­sza­ją na edy­cję, na któ­rej nacisk będzie poło­żo­ny na nie­po­wta­rzal­ne pięk­no biesz­czadz­kiej archi­tek­tu­ry cerkiewnej.

Pro­po­nu­ją ple­ner foto­gra­ficz­ny z pięk­nem zaklę­tym w drew­nie — jak zwy­kle solid­ną daw­kę wie­dzy foto­gra­ficz­nej wzbo­ga­co­ną infor­ma­cja­mi o histo­rii, archi­tek­tu­rze i sztu­ce — w jedy­nych w swym rodza­ju oko­licz­no­ściach biesz­czadz­kich cerkwi.

Ter­min:  1–3 kwiet­nia 2011

Week­en­do­we warsz­ta­ty roz­po­czy­na w piąt­ko­wy wie­czór wykład doty­czą­cy foto­gra­fii oraz degu­sta­cja kar­pac­kich win i nale­wek. Sobo­ta jest poświę­co­na na ple­ner foto­gra­ficz­ny w naj­pięk­niej­szych drew­nia­nych cer­kwiach regio­nu, pod opie­ką instruk­to­ra — foto­gra­fa pro­wa­dzą­ce­go warsz­ta­ty, przy mery­to­rycz­nym wspar­ciu histo­ry­ka opo­wia­da­ją­ce­go o odwie­dza­nych obiek­tach, a tak­że histo­rii, archi­tek­tu­rze i sztu­ce regio­nu. Mię­dzy obiek­ta­mi uczest­ni­cy prze­miesz­cza­ją się wyna­ję­tym busem, któ­re­go cena jest wli­czo­na w koszt warsz­ta­tów. Sobot­ni wie­czór jest zapla­no­wa­ny na dal­sze wykła­dy poświę­co­ne foto­gra­fii, a tak­że dys­ku­sję nad wyko­na­ny­mi zdję­cia­mi. W nie­dzie­lę: wschód słoń­ca (dla zain­te­re­so­wa­nych), prze­jazd do naj­cie­kaw­szych obiek­tów w oko­li­cy, gdzie ćwi­czo­ne będą róż­ne spo­so­by foto­gra­fo­wa­nia (m.in. stad­ni­na koni, wodo­spad) oraz wykład pod­su­mo­wu­ją­cy warsztaty.

Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne są w spo­sób prak­tycz­ny, bez prze­ła­do­wa­nia suchą teo­rią. Pod­czas warsz­ta­tów oma­wia­ne są zagad­nie­nia z pod­staw foto­gra­fii, obsłu­gi apa­ra­tu, obrób­ki zdjęć, ale przede wszyst­kim się foto­gra­fu­je. Atmos­fe­ra spo­tkań z foto­gra­fią, budu­je nastrój pozo­sta­ją­cy na dłu­go w pamię­ci uczest­ni­ków warsz­ta­tów i jest impul­sem do dal­szej kre­atyw­nej pra­cy fotograficznej.

Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne są w for­mie wycie­czek po naj­cie­kaw­szych miej­scach — ple­ne­rach foto­gra­ficz­nych w oko­li­cy. Noc­le­gi i atrak­cje wie­czo­ru zapla­no­wa­ne są w Zagro­dzie Magi­ja w Orel­cu — miej­scu o nie­po­wta­rzal­nym kli­ma­cie, pro­wa­dzo­nych przez ludzi z arty­stycz­ną duszą, współ­za­ło­ży­cie­li fol­ko­we­go zespo­łu Toł­ha­je, lau­re­atów wie­lu nagród (m.in. “Fol­ko­wy Fono­gram Roku”, nomi­na­cja do pre­sti­żo­wej nagro­dy Fryderyków).

Zaję­cia pro­wa­dzo­ne będą w kame­ral­nej gru­pie, weź­mie w niej udział mak­sy­mal­nie 15–17 uczest­ni­ków, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.
Zapi­sy i rezer­wa­cje pro­wa­dzo­ne są pod nume­ra­mi tele­fo­nów: , 0 694 798 651 (Zagro­da Magi­ja Mag­da i Janusz Dem­ko­wicz, Ore­lec 6a, Uher­ce Mine­ral­ne). Warun­kiem doko­na­nia rezer­wa­cji jest wpła­ta zaliczki.

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia: Paweł Brzozowski.

Foto­graf, a tak­że pro­jek­tant gra­fi­ki, spe­cja­li­sta DTP i front-end deve­lo­per w spe­cja­li­stycz­nym stu­dio gra­ficz­nym. Rów­nie bie­gle poru­sza się w kwe­stiach zwią­za­nych z foto­gra­fią tra­dy­cyj­ną (posia­da ama­tor­ską ciem­nię), jak i cyfro­wą. Z uwa­gi na dru­gą pasję, jaką jest trek­king i dale­kie podró­że (jest tak­że prze­wod­ni­kiem gór­skim), wyspe­cja­li­zo­wał się w foto­gra­fii ple­ne­ro­wej i kra­jo­bra­zo­wej. W swo­ich zbio­rach posia­da kil­ka­na­ście tysię­cy zdjęć, zarów­no w for­mie cyfro­wej, jak i ana­lo­go­wej (slaj­dy). Jego zdję­cia są wyko­rzy­sty­wa­ne w wie­lu publi­ka­cjach (albu­my, książ­ki, atla­sy, a tak­że… rekla­my tele­wi­zyj­ne), jest m.in. współ­au­to­rem monu­men­tal­ne­go albu­mu „Ukra­ina” wydaw­nic­twa Bez­dro­ża. Autor cenio­nych kur­sów video poświę­co­nych foto­gra­fii i obrób­ce zdjęć w czo­ło­wych pro­gra­mach graficznych.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments