Szla­ko­wa baza TRAIL.PL roz­wi­ja sie coraz dyna­micz­niej, “nakrę­co­ne” mamy już ponad 32 000 km szla­ków, plus kolej­ne cze­ka­ją­ce na mode­ra­cję… Same szla­ki to jed­nak nie wszyst­ko, do dys­po­zy­cji mamy kil­ka­dzie­siąt tysię­cy noc­le­gów (naszych oraz dostar­cza­nych przez eholiday.pl, rosną­cą licz­bę POI i wkrót­ce jesz­cze parę nowości…

Kil­ka dni temu, na poczet wyżej wymie­nio­nych nowo­ści, pod­ję­li­śmy decy­zję o współ­pra­cy z Fun­da­cję Wspie­ra­nia Roz­wo­ju Wspi­nacz­ki Wspin­ka, wspól­nie posta­ra­my się uzu­peł­nić bazę szla­ków o miej­sca nada­ją­ce się do wspi­nacz­ki. Dzię­ki temu, już wkrót­ce będzie­cie mogli zapla­no­wać swój “wspi­nacz­ko­wy szlak” obej­mu­ją­cy cie­ka­we skal­ne miej­sców­ki w jed­nym miej­scu. Tra­dy­cyj­nie już suge­stie mile widzia­ne, utwo­rzy­li­śmy do tego celu odręb­ny wątek na forum.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments