Głosuj na aplikację "Twój Tatrzański PN" w konkursie Appaward.pl 2014

Apli­ka­cja “Twój Tatrzań­ski PN” zawie­ra śla­dy, zdję­cia i opi­sy szla­ków oraz cie­kwych miejsc z Par­ku a tak­że cie­ka­wost­ki przy­rod­ni­cze i waż­ne infor­ma­cje dla tury­stów (m.in. komu­ni­ka­ty, pogo­dę, ostrze­że­nia lawinowe).

Zgło­si­li­śmy ją w kon­kur­sie na apli­ka­cję roku “Appaward.pl”, ale aby wygrać potrze­bu­je­my Waszych gło­sów. GŁOS NALEŻY ODDAĆ 2 RAZY: jeden na apli­ka­cję iOS i dru­gi na apli­ka­cję Android.

ZAGŁOSUJ W KATEGORII ” EDUKACJA — ANDROID”

oraz

ZAGŁOSUJ W KATEGORII “EDUKACJA — iOS”

Nie­ste­ty, aby zagło­so­wać koniecz­ne jest zalo­go­wa­nie przy pomo­cy kon­ta Face­bo­ok, ale po zakoń­cze­niu kon­kur­su (czy­li pod koniec listo­pa­da) moż­na usu­nąć dostęp dla stro­ny Appa­ward z pozio­mu pane­lu “apli­ka­cji” na swo­im pro­fi­lu Face­bo­ok (pra­wy pasek z infor­ma­cja­mi, sek­cja “Apli­ka­cje”).

W imie­niu całej zało­gi ser­wi­su TRAIL.PL i Dyrek­cji TPN, z GÓRy dzię­ku­je­my za Wasze głosy!

Kliknij i dołącz do wydarzenia na Facebooku! Podziel się informacją o aplikacji i zaproś do głosowania swoich znajomych!
Klik­nij i dołącz do wyda­rze­nia na Face­bo­oku! Podziel się infor­ma­cją o apli­ka­cji i zaproś do gło­so­wa­nia swo­ich znajomych!