Nie­wiel­ki Gry­żyń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy mie­ści się w środ­ko­wej czę­ści woje­wódz­twa lubu­skie­go. Obej­mu­je gru­pę oto­czo­nych lasem jezior i sta­wów w polo­dow­co­wej ryn­nie pomię­dzy Gry­ży­ną na pół­no­cy, a Szklar­ką Rad­nic­ką na połu­dniu. Park jest dosko­na­łym miej­scem wypo­czyn­ku na świe­żym powie­trzu. Moż­na przy­je­chać tu na ryby, grzy­bo­bra­nie i rowe­ro­wą wyciecz­kę, albo by popły­wać kaja­kiem, czy żaglówką.

Pra­wie 90 proc. powierzch­ni Gry­żyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go zaj­mu­ją lasy. Mie­ści się on w doli­nie rze­ki Gry­żyn­ka. Na jej stro­mych zbo­czach moż­na zna­leźć licz­ne źró­deł­ka zasi­la­ją­ce oko­licz­ne sta­wy. Wystę­pu­ją tu tak­że tor­fo­wi­ska oraz malow­ni­cze wąwo­zy, któ­re są schro­nie­niem wie­lu gatun­ków roślin i leśnych zwie­rząt. Wzdłuż leśnych szla­ków nad brze­giem rze­ki widać tu m.in. wyraź­ne pamiąt­ki po dzia­łal­no­ści bobrów. Naj­więk­szym jezio­rem w par­ku Jeli­to, usy­tu­owa­ne w jego połu­dnio­wej czę­ści. Bar­dzo cie­ka­wa z punk­tu widze­nia tury­stów jest też pół­noc­na część par­ku, pomię­dzy jezio­ra­mi Gry­ży­na i Gra­bin. Znaj­du­je się tam nie­zwy­kle czy­ste Jezio­ro Gry­żyń­skie, na któ­rym moż­na popły­wać żaglów­ką albo kaja­kiem. Prze­ci­na­ją­ce park szla­ki tury­stycz­ne ide­al­nie zwie­dza się na rowerze.

W oko­li­cy Gry­żyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go moż­na odna­leźć kil­ka pen­sjo­na­tów i ośrod­ków wcza­so­wych, m.in. nad Jezio­rem Gry­żyń­skim, w Byt­ni­cy, Gost­cho­rzu, czy w Kro­śnie Odrzań­skim. W tej ostat­niej miej­sco­wo­ści, poło­żo­nej oko­ło 10 km na zachód od gra­nic par­ku, war­to zwró­cić uwa­gę na czę­ścio­wo odbu­do­wa­ny zamek pia­stow­ski, a tak­że góru­ją­cy nad mia­stem, baro­ko­wy kościół far­ny. W miej­sco­wo­ści Szklar­ka Rad­nic­ka, na połu­dnio­wym skra­ju par­ku, mie­ści się nato­miast bez­płat­ne pole namiotowe.

W środ­ko­wej czę­ści par­ku znaj­du­je się zabyt­ko­wy Gra­bin. Ozdo­ba­mi tej małej, ponie­miec­kiej osa­dy są baro­ko­wy kościół, wznie­sio­ny w kon­struk­cji sza­chul­co­wej w XVIII w., a tak­że pocho­dzą­cy z tego same­go okre­su szla­chec­ki dwo­rek. W Gra­bi­nie roz­po­czy­na się czar­ny szlak tury­stycz­ny, pro­wa­dzą­cy na pół­noc, do naj­cie­kaw­szych rejo­nów Gry­żyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Trakt wie­dzie po wschod­niej stro­nie od rze­ki Gry­żyn­ki. Naj­pierw mija Jezio­ro Gra­bi­nek, a następ­nie prze­cho­dzi pomię­dzy duży­mi, czę­ścio­wo połą­czo­ny­mi ze sobą sta­wa­mi Pil­ska, Sta­rym, Małż i Bert­no. Kolej­nym przy­stan­kiem na szla­ku będzie Jezio­ro Gra­żyń­skie, nad któ­re­go pół­noc­nym brze­giem znaj­du­je się kąpie­li­sko. Dalej czar­ny trakt docie­ra do Gry­ży­ny, gdzie war­to zoba­czyć XIX-wiecz­ny pałac z par­kiem i pięk­ny­mi ale­ja­mi dębów.

Będąc w Gry­ży­nie, na pół­noc­nej gra­ni­cy par­ku kra­jo­bra­zo­we­go, może­my podą­żyć dalej czar­nym szla­kiem na pół­noc­ny wschód, aż do Kali­no­wa i Nie­su­lic nad wiel­kim Jezio­rem Nie­słysz. Wra­ca­jąc nato­miast trak­tem nie­ca­ły kilo­metr na połu­dnie, będzie­my mogli skrę­cić w ozna­ko­wa­ny na nie­bie­sko szlak tury­stycz­ny, pro­wa­dzą­cy do daw­nych, nie­miec­kich koszar w miej­sco­wo­ści Cibórz, poło­żo­nej przy dopły­wa­ją­cej do Odry rzecz­ce Ołobok.

fot. Radwa, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments