Zapra­sza­my do udzia­łu w nowym kon­kur­sie. Tym razem nie musi­cie nigdzie biegać 😉

SZCZYTOŻERCY to gra, pole­ga­ją­ca na zdo­by­ciu jak naj­więk­szej licz­by szczy­tów. Nie waż­ne jak to zro­bisz – pie­szo, rowe­rem czy na nar­tach – waż­ne, by ślad GPX z wypra­wy pro­wa­dził przez przy­naj­mniej jed­ną z kon­kur­so­wych gór.

Lista miejsc do zdo­by­cia jest dłu­ga – znaj­dzie­cie na niej pra­wie 260 pozy­cji, takich jak szczy­ty Koro­ny Gór Pol­ski, oraz inne, mniej zna­ne kul­mi­na­cje, do tej pory rzad­ko odwie­dza­ne przez tury­stów. Zdo­by­cie kolej­nej góry to oka­zja do poko­na­nia wła­snych ogra­ni­czeń, zawsze nagro­dzo­na satys­fak­cją z osią­gnię­cia celu – bo prze­cież „Wyżej się tu już nie da!”.

Jak grać?

Wystar­czy, że wgrasz ślad z wyciecz­ki wio­dą­cej przez kon­kur­so­we góry na swo­je kon­to w ser­wi­sie TRAIL.PL i w jego nazwie zamie­ścisz sło­wo “SZCZYTOŻERCY”. Każ­dy ślad kon­kur­so­wy może prze­cho­dzić przez dowol­ną licz­bę szczy­tów. W opi­sie podaj nazwy zdo­by­tych szczy­tów oraz doku­men­tu­ją­ce ten wyczyn zdjęcia.

War­to stwo­rzyć swo­im wypra­wom cie­ka­we opi­sy, gdyż w przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści co do ory­gi­nal­no­ści śla­dów, to one i zdję­cia będą pod­sta­wą wery­fi­ka­cji i oceny.

O co gramy?

Nagro­da­mi w kon­kur­sie są bony na sprzęt mar­ki Sale­wa, Bri­ko i Dyna­fit, ufun­do­wa­ne przez fir­mę Sale­wa o łącz­nej war­to­ści 3000 zł.

Nagro­dy

Co mie­siąc będą przy­zna­wa­ne 2 nagrody:

  • tytuł “Odkryw­ca mie­sią­ca” i bon o war­to­ści 200 zł dla oso­by, któ­ra zdo­by­ła naj­wię­cej szczy­tów (szczy­ty nie mogą się powtarzać).
  • tytuł “Szczy­to­żer­cy mie­sią­ca” i bon o war­to­ści 150 zł dla oso­by, któ­ra uzy­ska­ła naj­więk­szą licz­bę „wejść” (szczy­ty mogą się powtarzać).

W maju zosta­nie przy­zna­na nagro­da głów­na — tytuł “Odkryw­cy Sale­wy” i bon o war­to­ści 600zł otrzy­ma oso­ba, któ­ra zdo­bę­dzie naj­więk­sza ilość kon­kur­so­wych szczytów.

Oso­ba, któ­ra uzy­ska naj­więk­szą licz­bę “wejść” rów­nież zosta­nie nagro­dzo­na — otrzy­ma tytuł “Szczy­to­żer­cy Sale­wy” i bon o war­to­ści 300zł.

 

 SPRAWDŹ RANKING WYNIKÓW

 

Zobacz też: