Rozu­mie­nie pod­sta­wo­wych idei tego, jak prze­trwać w dzi­czy jest nie­zwy­kle istot­ne w momen­cie, kie­dy znaj­dziesz się w głu­szy w sytu­acji krytycznej.

Wola przetrwania

Stan umy­słu jest waż­nym czyn­ni­kiem prze­trwa­nia. Musisz utrzy­mać sil­ną chęć prze­ży­cia. Co jakiś czas sły­szy­my lub czy­ta­my o nad­zwy­czaj­nych histo­riach ludzi, któ­rzy prze­ży­li w głu­szy. Wspól­nym mia­now­ni­kiem tych wszyst­kich histo­rii jest wola prze­trwa­nia, jaką posia­da­li ich bohaterowie.

Podstawowe potrzeby

Pod­czas róż­nych sytu­acji w dzi­czy sta­niesz przed pro­ble­ma­mi, któ­re będziesz musiał prze­zwy­cię­żyć. Ist­nie­ją czte­ry pod­sta­wo­we potrze­by, któ­re musisz zaspo­ko­ić, a mia­no­wi­cie cie­pło, pra­gnie­nie, sen oraz jedzenie.

Podstawowe zasady

Cza­sa­mi w sytu­acjach kry­tycz­nych stres może wpły­wać na nasz umysł i nasze decy­zje. Prze­trwa­nie zale­ży od Two­jej zdol­no­ści do poko­ny­wa­nia stre­su i podej­mo­wa­nia odpo­wied­nich działań.

Osiem podstawowych umiejętności niezbędnych w dziczy

  1. budo­wa­nie schronienia
  2. roz­pa­la­nie ogniska
  3. znaj­do­wa­nie wody
  4. znaj­do­wa­nie jedzenia
  5. sygna­li­za­cja ratunkowa
  6. nawi­ga­cja
  7. pierw­sza pomoc
  8. prze­wi­dy­wa­nie pogody

Ćwiczenie umiejętności przetrwania w głuszy

Oczy­wi­ście zachę­cam do ćwi­cze­nia tych umie­jęt­no­ści, ponie­waż czy­ta­nie zde­cy­do­wa­nie nie wystar­czy. W momen­cie wkra­cza­nia w dzi­ką prze­strzeń naszym obo­wiąz­kiem jest posia­da­nie odpo­wied­niej wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Pole­cam rów­nież uczest­nic­two w jakimś survi­va­lo­wym kur­sie lub w szko­le survivalowej.