Transkrypcja: Jak skompletować apteczkę na szlak

Cześć, jestem Tomek, jestem ratow­ni­kiem medycznym.

Wybie­ra­jąc się na szla­ki bar­dzo czę­sto pamię­ta­my o ple­ca­ku, o dodat­ko­wej kurt­ce, ale jed­nak zapo­mi­na­my o tym, co może nam się w każ­dej chwi­li przy­dać — pra­wi­dło­wo wypo­sa­żo­na aptecz­ka pierw­szej pomocy.

Zade­mon­stru­je Wam teraz co nale­ży zabrać na szlak. Aptecz­ka przy­mo­co­wa­na jest na zewnątrz ple­ca­ka, nie zaj­mu­je nam miej­sca w środ­ku. Co w takiej aptecz­ce się znajduje?

Otwie­ra­jąc aptecz­kę musi­my pamię­tać o sobie, czy­li o nas, o naszym bez­pie­czeń­stwie, uży­wa­my ręka­wi­czek chro­nią­cych nas. Otwie­ra­jąc dalej mamy instruk­cję pierw­szej pomo­cy. Na obraz­kach widać w jaki spo­sób zało­żyć opa­tru­nek, co zro­bić, jakie służ­by powia­do­mić, na samej górze znaj­du­je się tak­że koc ter­micz­ny — w górach nie­oce­nio­na rzecz, chro­ni nas przed wyzię­bie­niem, ale rów­nież przed deszczem

W aptecz­ce nie może zabrak­nąć opa­trun­ków, na ska­le­cze­nie, opa­tru­nek jało­wy, któ­ry zakła­da­my. Żeby opa­tru­nek czymś przy­mo­co­wać — sia­tecz­ki mocu­ją­ce codo­fix. Słu­żą do unie­ru­cho­mie­nia opa­trun­ku w nie­wy­god­nym miej­scy, na przy­kład jakim jest gło­wa czy twarz ban­daż nie zawsze się spraw­dza. Jeże­li się zra­ni­my może­my zawsze wziąć chu­s­tecz­kę odka­ża­ją­cą i prze­myć ranę taką chu­s­tecz­ką. Kolej­nym ele­men­tem jest masecz­ka do sztucz­ne­go oddy­cha­nia, chro­nią­cą nas przed kon­tak­tem z usta­mi poszkodowanego.

Wybie­ra­jąc się w góry każ­dy gram jest waż­ny. Nożycz­ki bywa­ją cięż­kie, a taki skal­pel ze spo­ko­jem pora­dzi sobie z każ­dą odzie­żą. Przy­da się rów­nież pla­ster, na przy­kład na odci­ski. Rzecz nie­zbęd­na w aptecz­ce — ban­daż opa­trun­ko­wy. Kie­dy mamy podej­rze­nia zła­ma­nia nogi, uszko­dze­nia koń­czy­ny gór­nej, zasto­suj­my zestaw chust trój­kąt­nych, któ­rą w każ­dej chwi­li unie­ru­cho­mi­my uszko­dzo­ną koń­czy­nę, pla­ster mocu­ją­cy opa­trun­ki oraz zestaw soli fizjo­lo­gicz­nej np. do prze­płu­ka­nia rany, czy też oka

Pamię­taj­my, że aptecz­kę powin­ni­śmy skom­ple­to­wać w zależ­no­ści od tere­nu, w któ­ry się wybie­ra­my, nawet naj­le­piej wypo­sa­żo­na aptecz­ka nie zastą­pi nam zdo­by­tej wie­dzy i umiejętności.

Uwa­ga: film ma cha­rak­ter poglą­do­wy i nie sta­no­wi kom­plet­ne­go kur­su pierw­szej pomo­cy. Pole­ca­my sko­rzy­stać z jed­ne­go z wie­lu dostęp­ny kur­sów pierw­szej pomocy.