Każ­dy, kto spę­dza czas na pust­ko­wiu (czy­li dalej niż chwi­lę od bud­ki tele­fo­nicz­nej i skle­pu spo­żyw­cze­go…), musi posia­dać pod­sta­wo­we umie­jęt­no­ści prze­trwa­nia. Bez wzglę­du na to, czy uczest­ni­czysz w wyciecz­kach pie­szych, czy decy­du­jesz się na podró­żo­wa­nie z ple­ca­kiem (ang. back­pac­king), jaz­dę rowe­rem czy kon­ną, polo­wa­nie, łowie­nie ryb lub jaką­kol­wiek inną aktyw­ność, musisz mieć pew­ność, że posia­dasz pod­sta­wo­we umie­jęt­no­ści radze­nia sobie w nagłych wypadkach.

Zatem przy­go­tuj się na przy­go­dę na szla­ku z TEAIL.PL!

Prze­czy­taj dokład­nie wszyst­kie infor­ma­cje na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Pamię­taj jed­nak, że samo czy­ta­nie nie wystar­czy. Potrze­bu­jesz tak­że prak­ty­ki. Naj­le­piej jest ćwi­czyć survi­va­lo­we umie­jęt­no­ści (roz­pa­la­nie ogni­ska, budo­wa­nie sza­ła­su, itd.) przed tym, kie­dy napraw­dę ich potrze­bu­jesz. W momen­cie, kie­dy wyru­szasz na pust­ko­wie, to Ty pono­sisz odpo­wie­dzial­ność za to, jak bez­piecz­na i przy­jem­na jest Two­ja wypra­wa. Aby to osią­gnąć potrze­bu­jesz odpo­wied­niej wie­dzy i sprzętu.

W TRAIL.PL pasjo­nu­je­my się GPSa­mi i uwa­ża­my, że to wspa­nia­łe urzą­dze­nia (w połą­cze­niu z naszy­mi szla­ka­mi już na pew­no), jed­nak zawsze i wszę­dzie pamię­taj­cie żeby nie pole­gać na elek­tro­ni­ce w 100%. Na bez­dro­żach nawet naj­lep­szy GPS może zawieźć, wte­dy umie­jęt­ność korzy­sta­nia z tra­dy­cyj­nej mapy i kom­pa­su jest nie­za­stą­pio­na.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments