Ide­al­ne było­by omi­ja­nie prze­szkód. Jed­nak w kolar­stwie gór­skim to nie lada sztu­ka. Nale­ży więc nauczyć się, co robić kie­dy jed­nak musi­my pora­dzić sobie pod­czas sko­ku przez (lub na) wspo­mnia­ną wyżej przeszkodę.

Oceń skok

Jeż­dżąc po szkla­kach, szcze­gól­nie tych przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla rowe­rzy­stów gór­skich, możesz napo­tkać hopy, pry­zmy skal­ne i inne prze­szko­dy, któ­re uroz­ma­icą Two­ją jaz­dę. Więk­szość spre­pa­ro­wa­nych prze­szkód będzie ofe­ro­wa­ło alter­na­tyw­ną dro­gę prze­jaz­du, tak by je wymi­nąć. Dobrze jest więc przed pierw­szym podej­ściem do zesko­ku z danej prze­szko­dy, obje­chać ja dooko­ła aby oce­nić jej para­me­try i stre­fę lądo­wa­nia po zeskoku.

Linia podej­ścia

Po doko­na­niu oce­ny prze­szko­dy —  nale­ży wyty­czyć linię pod­jaz­du do zesko­ku. W przy­pad­ku np. pryzm skal­nych nale­ży wybić się z naj­dal­sze­go moż­li­we­go punk­tu zesko­ku tak, aby tyl­ne kolo nie zaha­czy­ło o frag­men­ty prze­szko­dy pod­czas lotu.

Przy­go­to­wa­nie do wybi­cia się

Do sko­ku nale­ży podejść z umiar­ko­wa­na pręd­ko­ścią, ze śred­nim prze­ło­że­niem zarów­no z przo­du jak i z tyłu. Domi­nu­ją­ca noga powin­na być na peda­le w pozy­cji wysu­nię­tej do przo­du oraz nie­co powy­żej pozio­me­go uło­że­nia peda­łów, tak aby mieć zapas oko­ło poło­wy obro­tu kor­bo­wo­du kie­dy przed­nie koła zbli­ży się do kra­wę­dzi zeskoku.

Wybi­cie

W momen­cie zesko­ku z kra­wę­dzi prze­szko­dy, nale­ży wybić się pod­ry­wa­ją kie­row­ni­cę tak aby unieść przed­nie koło rowe­ru. To jak wyso­ko pode­rwać rower będzie zale­ża­ło od pręd­ko­ści jaz­dy oraz wiel­ko­ści prze­szko­dy (zesko­ku). Przy nie­wiel­kich prze­szko­da potrzeb­ne będzie mniej­sze pode­rwa­nie przed­nie­go koła. W cza­sie zesko­ku trzy­maj pal­ce na hamul­cach tak by od razu po wylą­do­wa­niu móc kon­tro­lo­wać pręd­kość i zwolnić.

Kon­tro­lo­wa­ne lądowanie

Gdy po raz pierw­szy znaj­dziesz się w powie­trzu możesz czuć się tro­chę dziw­nie – to nor­mal­ne. Pamię­taj aby trzy­mać luź­no kola­na i ramio­na, tak aby zamor­ty­zo­wać lądo­wa­nie. W razie potrze­by balan­suj cia­łem by utrzy­mać wła­ści­wą pozy­cje i wylą­do­wać  pła­sko na oba koła.

Posta­raj się zapa­mię­tać kil­ka nie­zbęd­nych kroków:

  • Naj­pierw oceń prze­szko­dę i upew­nij się, że ska­ka­nie z niej jest bezpieczne
  • Wytycz linię podej­ścia do zesko­ku i kon­tro­luj prędkość
  • Ustaw domi­nu­ją­cą nogę na peda­le w pozy­cji wysu­nię­tej i pode­rwij przed­nie koło rowe­ru gdy zbli­żysz się do krawędzi
  • Popra­cuj nad wła­ści­wym zgra­niem w cza­sie wszyst­kich ele­men­tów by robić to automatycznie
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments