Transkrypcja: Jaki śpiwór wybrać?

Cześć, jestem Krzy­chu i jestem ze skle­pu Woda Góry Las z Pozna­nia. Dzi­siaj poroz­ma­wia­my chwi­lę o śpi­wo­rach letnich.

Wybie­ra­jąc sobie śpi­wór, któ­re­go będzie­my wybie­rać latem, trze­ba zwró­cić uwa­gę na kil­ka bar­dzo waż­nych infor­ma­cji. Na met­ce śpi­wo­ra znaj­du­je się zwy­kle zakres 4 tem­pe­ra­tur. Tem­pe­ra­tu­ra mini­mal­na i mak­sy­mal­na, któ­re gene­ral­nie od razu odrzu­ca­my oraz naj­waż­niej­sza dla nas infor­ma­cja – tem­pe­ra­tu­ra kom­for­to­wa, czy­li tem­pe­ra­tu­ra w któ­rej dany śpi­wór powi­nien naj­le­piej działać.

Waż­ną infor­ma­cją jest też to, czy śpi­wór został prze­te­sto­wa­ny w odnie­sie­niu do Nor­my Euro­pej­skiej. Wte­dy dopie­ro mamy pew­ność, że infor­ma­cje poda­ne na met­ce są praw­dzi­we, a nie wzię­te z kapelusza.

Waż­ną rze­czą jest wypeł­nie­nie nasze­go śpi­wo­ra, czy­li to co tak napraw­dę będzie nas grza­ło. Może to być wypeł­nie­nie pucho­we albo syn­te­tycz­ne. Takie pod­sta­wo­we róż­ni­ce to to, że puch dużo lepiej się kom­pre­su­je i jest lżej­szy w tym samym zakre­sie tem­pe­ra­tur, nato­miast syn­te­tyk będzie tro­chę tań­szy i będzie dzia­łał nawet w momen­cie kie­dy śpi­wór zamoknie.

Pierw­szą gru­pą śpi­wo­rów, któ­re będą dzia­ła­ły w takie cie­płe lip­co­we noce, ewen­tu­al­nie gdy śpi­my w pomiesz­cze­niach, np. w schro­ni­skach — one będą dzia­ła­ły w tem­pe­ra­tu­rach do oko­ło 12 – 13 st. C. Ich dużą zale­tą jest to, że są malutkie.

Kolej­ną kate­go­rią o któ­rej nale­ża­ło by wspo­mnieć, są śpi­wo­ry nie­co cie­plej­sze. One pora­dzą sobie już w momen­cie, gdy tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz spad­nie gru­bo poni­żej 10 st. C. Wraz ze wzro­stem ceny takie­go śpi­wo­ra będzie spa­da­ła jego obję­tość i waga po spakowaniu.

W przy­pad­ku śpi­wo­rów z wyż­szej pół­ki ceno­wej zakre­sy tem­pe­ra­tur będą bar­dzo podob­ne; waga śpi­wo­ra będzie bar­dzo podob­na. Jed­nak jest parę dro­bia­zgów na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę. Takim dro­bia­zgiem będzie np. mate­riał wewnętrz­ny. W śpi­wo­rach tro­szecz­kę tań­szych ten mate­riał będzie bar­dziej syn­te­tycz­ny, mniej przy­jem­ny w doty­ku. Dodat­ko­wą rze­czą jest spo­sób ścią­ga­nia kap­tu­ra. W przy­pad­ku śpi­wo­rów tro­chę droż­szych będzie­my mieć do czy­nie­nia z 2 róż­ny­mi lin­ka­mi, pozwa­la­ją­cy­mi nawet po ciem­ku wyczuć, czy ścią­ga­my górę czy dół kaptura.