Transkrypcja: Kajakarstwo turystyczne

Instruk­tor: Cześć, jestem Kuba, razem z Bart­kiem opo­wie­my Wam o naszej pasji jaką jest kajakarstwo.

Od kil­ku lat pły­wa­my w Aka­de­mic­kim Klu­bie Kaja­ko­wym z Pozna­nia; pły­wa­my cały rok na nizi­nach, a tak­że na rze­kach gór­skich, w Posl­ce, tak­że w Euro­pie, w Cze­chach, Alpach Austry­jac­kich, byli­śmy tak­że w Laponii.

Chcie­li­by­śmy zachę­cić Was do upra­wia­nia kaja­kar­stwa tury­stycz­ne­go i dzi­siaj poka­że­my Wam kil­ka prak­tycz­nych wska­zó­wek jak robić to w spo­sób popraw­ny i efektywny.

Dzi­siaj mamy ze sobą kajak dwu-oso­bo­wy poli­ety­le­no­wy, czy­li taki sprzęt jaki może­my spo­tkać w wypo­ży­czal­niach, a tak­że kami­zel­ki ase­ku­ra­cyj­ne podob­ne do tych oraz wio­sło z alu­mi­nio­wym drąż­kiem z poli­ety­le­no­wy­mi pió­ra­mi. Pió­ro takie­go wio­sła posia­da częsć wklę­słą i część wypu­kłą. Wio­słu­je­my zawsze czę­ścią wklę­słą, wte­dy naj­le­piej jeste­śmy w sta­nie pocią­gnąć wodę.

Pły­wa­my nie tyl­ko kaja­ka­mi tury­stycz­ny­mi, cza­sem wybie­ra­my się tak­że na rze­ki w kaja­kach fre­esty­le­’o­wych. Tutaj widzi­my kajak do dys­cy­pli­ny, któ­ra nazy­wa się fre­esty­le kaja­ko­wy. Pole­ga ona na wywo­ky­wa­niu róż­nych ewo­lu­cji i figur w takim wła­śnie krót­kim kajaku.