Wła­śnie wystar­to­wał na TRA­ILo­wym Face­bo­oku nowy kon­kurs, co naj­mniej pach­ną­cy wio­sną (mimo śnie­gu za okna­mi). Co może­cie zdo­być? Przede wszyst­kim docze­sną sła­wę dzię­ki zgło­szo­ne­mu na kon­kurs zdję­ciu 😉 , ale tak­że nagro­dę bar­dziej wymier­ną — miej­sce na super kur­sie kaja­kar­stwa orga­ni­zo­wa­nym przez AKK Pan­ta Rei z Pozna­nia. Oprócz tego jak zwy­kle mamy do roz­da­nia tro­chę tury­stycz­nych gadżetów.

Zapra­sza­my, bo kurs to nie tyl­ko umie­jęt­no­ści, ale tak­że mnó­stwo cie­ka­wych ludzi, z któ­ry­mi może­cie zapla­no­wać nie­je­den wypad na wod­ne szla­ki. A co do pla­no­wa­nia, to już nie­dłu­go wię­cej o tym napiszemy…

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments