Park kra­jo­bra­zo­wy na Poje­zie­rzu Kaszub­skim jest poprze­ci­na­ny dłu­gi­mi, ryn­no­wy­mi jezio­ra­mi, nad któ­re ścią­ga­ją miło­śni­cy spor­tów wod­nych z całej Pol­ski. Prze­bie­ga­ją przez nie­go licz­ne szla­ki pie­sze, rowe­ro­we i kaja­ko­we. Za swo­je pięk­no i nie­zwy­kłe kra­jo­bra­zy, miej­sce to jest nazy­wa­ne Kaszub­ską Szwaj­ca­rią. Park przy­cią­ga tury­stów swo­ją malow­ni­czą rzeź­bą tere­nu, a tak­że uni­kal­nym w ska­li kra­ju dzie­dzic­twem kulturowym.

Ze wzglę­du na licz­ne jezio­ra i zale­sio­ne wzgó­rza, środ­ko­wa część Kaszub­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go jest porów­ny­wa­na do Szwaj­ca­rii. Uni­kal­ne ukształ­to­wa­nie jego tere­nu to pamiąt­ka po ostat­niej epo­ce lodow­co­wej. Tutaj też znaj­du­je się histo­rycz­na ojczy­zna Kaszu­bów, pie­lę­gnu­ją­cej wła­sny język i kul­tu­rę, zachod­nio­sło­wiań­skiej gru­py etnicz­nej, któ­ra wywo­dzi się od daw­nych Pomorzan.

W odda­lo­nym oko­ło 40 km od Trój­mia­sta par­ku nie bra­ku­je ośrod­ków wcza­so­wych, hote­li i gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych. Odwie­dza­jąc go, war­to zatrzy­mać się np. w któ­rejś z miej­sco­wo­ści nad jego naj­więk­szy­mi i wyjąt­ko­wo czy­sty­mi jezio­ra­mi: Raduń­skim, Ostrzyc­kim lub Brod­nem Wiel­kim. Do naj­po­pu­lar­niej­szych miej­sco­wo­ści wypo­czyn­ko­wych tej cen­tral­nej czę­ści par­ku nale­ży Brod­ni­ca Dol­na, usa­do­wio­na pomię­dzy dwo­ma ostat­ni­mi z wymie­nio­nych akwe­nów. W oko­li­cy tego mia­stecz­ka, na Zło­tej Górze, ist­nie­je wido­ko­wa plat­for­ma, z któ­rej moż­na obser­wo­wać lustra oko­licz­nych jezior i falu­ją­ce na dru­gim pla­nie, łagod­ne wznie­sie­nia. O tury­stycz­ną kwa­te­rę lub pen­sjo­nat nie­trud­no też w znaj­du­ją­cym się nie­opo­dal Chmiel­nie. Ta poło­żo­na pomię­dzy jezio­ra­mi Raduń­skim, Bia­łym i Kłod­no miej­sco­wość uwa­ża­na jest za jed­ną z naj­ład­niej­szych na tere­nie par­ku. Moż­na w niej wciąż napo­tkać kla­sycz­ne, bia­ło-czar­ne, kaszub­skie dom­ki, wznie­sio­ne w kon­struk­cji szkie­le­to­wej. Będąc w Chmiel­nie, wato zaj­rzeć m.in. do nie­ty­po­we­go Muzeum Cera­mi­ki Kaszubskiej.

W Kaszub­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym moż­na zauwa­żyć licz­ne wąwo­zy i wznie­sie­nia more­no­we, się­ga­ją­ce czę­sto ponad 250 m n.p.m. Naj­wyż­szym z nich jest 328-metro­wa Wie­ży­ca. Dzię­ki zbu­do­wa­nej na jej szczy­cie wie­ży wido­ko­wej, wycho­dzą­cej wyso­ko ponad koro­ny buko­we­go lasu, jest ona naj­lep­szym punk­tem do obser­wa­cji „szwaj­car­skich” kra­jo­bra­zów Kaszub. Na Wie­ży­cę pro­wa­dzi ozna­czo­ny na czar­no, tury­stycz­ny Szlak Wzgórz Szym­bor­skich. 121-kilo­me­tro­wy trakt zaczy­na się jesz­cze w Sopo­cie, gdzie prze­ci­na wpierw tere­ny Trój­miej­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Dla zna­ją­cych Pomo­rze, wpra­wio­nych rowe­rzy­stów, oba par­ki sta­no­wią tak napraw­dę jeden spój­ny region, wyśmie­ni­ty na week­en­do­we wypra­wy. Pierw­szą miej­sco­wo­ścią, do któ­rej docie­ra czar­ny szlak na tere­nie KPK są poło­żo­ne w jego połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści Sław­ki. Póź­niej trakt pro­wa­dzi do osa­dy Sta­cja Wie­ży­ca, a następ­nie na pobli­ski szczyt. Idąc nim dalej na zachód, war­to zatrzy­mać się w Szym­bor­ku, gdzie stoi, a może raczej leży słyn­ny Odwró­co­ny Dom. Nie­ty­po­wy budy­nek doty­ka zie­mi spa­dzi­stym dachem, a ku nie­bu wzno­szą się jego kamien­ne fun­da­men­ty. Prze­czyć pra­wą gra­wi­ta­cji zda­ją się rów­nież przy­twier­dzo­ne do sufi­tu sprzę­ty wewnątrz domu. Dzia­ła w nim Cen­trum Edu­ka­cji i Pro­mo­cji Regionu.

Pół­noc­ną część par­ku moż­na zwie­dzić obie­ra­jąc Szlak Kaszub­ski, ozna­czo­ny na mapach na czer­wo­no. Pro­wa­dzi on z miej­sco­wo­ści Kamie­ni­ca Kró­lew­ska naj­pierw brze­giem Jezio­ra Łom­no, a następ­nie na 223-metro­wą Zam­ko­wą Górę, na któ­rej znaj­du­je się rezer­wat przy­ro­dy. Szla­kiem czer­wo­nym moż­na przejść dalej wzdłuż pięk­nych kaszub­skich jezior aż do Kar­tuz, poło­żo­nych na wschod­nim skra­ju Kaszub­skie­go Par­ku Krajobrazowego.

fot. kkic, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments