Kazi­mier­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy obej­mu­je część popu­lar­ne­go „trój­ką­ta tury­stycz­ne­go”, wyzna­czo­ne­go przez Puła­wy, Kazi­mierz Dol­ny i Nałę­czów. Nie­po­wta­rzal­ne zabyt­ki sąsia­du­ją tu z pięk­nem dzi­kiej przy­ro­dy woje­wódz­twa lubel­skie­go. Aby zoba­czyć wszyst­kie atrak­cje par­ku, jeden tygo­dnio­wy urlop z pew­no­ścią nie wystarczy.

Kazi­mier­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy był pierw­szym par­kiem kra­jo­bra­zo­wym wyzna­czo­nym na Lubelsz­czyź­nie i obej­mu­je tere­ny, któ­re od dzie­sią­tek lat znaj­du­ją się w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia pol­skich i zagra­nicz­nych tury­stów. Wystę­pu­je tu bar­dzo uroz­ma­ico­na rzeź­ba tere­nu. Na les­so­wych i wapien­nych zbo­czach dolin rzek Wisły i Bystrej zna­la­zło schro­nie­nie wie­le cen­nych gatun­ków roślin i zwie­rząt. Park jest m.in. waż­nym tere­nem sie­dli­sko­wym pta­ków. Znaj­du­ją się tu dwa rezer­wa­ty przy­ro­dy: Kro­wia Wyspa i Skar­pa Doborska.

Naj­lep­szą bazą wypa­do­wą do zwie­dza­nia Kazi­mier­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go jest usy­tu­owa­ny w jego cen­trum i dys­po­nu­ją­cy wie­lo­ma hote­la­mi Kazi­mierz Dol­ny. Został on uzna­ny za pomnik histo­rii ze wzglę­du na uni­ka­to­wą w ska­li kra­ju sta­rów­kę. Latem to maleń­kie mia­stecz­ko odwie­dza­ją tysią­ce tury­stów. Wśród sta­ran­nie wyre­mon­to­wa­nych, rene­san­so­wych kamie­ni­czek moż­na tu zna­leźć wie­le kra­mów, gale­rii sztu­ki i dobrych restau­ra­cji. Poza uro­czym ryn­kiem, war­to zwró­cić uwa­gę m.in. na sta­re, kazi­mier­skie kościo­ły, XVII-wiecz­ny spi­chlerz czy pobli­skie ruiny śre­dnio­wiecz­ne­go zam­ku. Kazi­mierz Dol­ny od lat przy­cią­ga arty­stów i odby­wa­ją się w nim cie­ka­we festiwale.

Odda­lo­ny zale­d­wie o kil­ka­na­ście kilo­me­trów na wschód Nałę­czów to z kolei sta­ra miej­sco­wość uzdro­wi­sko­wa. W jed­nym z tutej­szych, drew­nia­nych dom­ków swo­ją let­nią pra­cow­nię miał Ste­fan Żerom­ski. Obec­nie mie­ści się w nim muzeum tego słyn­ne­go auto­ra. W Par­ku Zdro­jo­wym nad sta­wem wzno­si się zabyt­ko­we sana­to­rium „Ksią­żę Józef”. Cie­ka­wym obiek­tem są też sto­ją­ce nie­opo­dal, daw­ne łazienki.

Trze­cie ramię „trój­ką­ta tury­stycz­ne­go” wokół Kazi­mier­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go two­rzą leżą­ce nie­da­le­ko jego pół­noc­nych gra­nic Puła­wy. Ta nad­wi­ślań­ska miej­sco­wość była ulu­bio­nym miej­scem magnac­kich rodów kolej­no Lubo­mir­skich i Czar­to­ry­skich. Za spra­wą kwit­ną­ce­go życia kul­tu­ral­ne­go w XVIII w., Puła­wy były nazy­wa­ne Pol­ski­mi Ate­na­mi. War­to tu zoba­czyć potęż­ny zespół pała­co­wy z par­kiem, w któ­rym moż­na odna­leźć takie oso­bli­wo­ści, jak odwo­łu­ją­ce się do archi­tek­tu­ry sta­ro­żyt­nej Świą­ty­nia Sybil­li i Bra­ma Rzymska.

Z Puław do Kazi­mie­rza Dol­ne­go moż­na prze­je­chać nie­speł­na 20-kilo­me­tro­wym odcin­kiem ozna­czo­ne­go na nie­bie­sko, Nad­wi­ślań­skie­go Szla­ku Rowe­ro­we­go. Zaczy­na się on przy głów­nej sta­cji kole­jo­wej w Puła­wach. Nie­bie­ski szlak pro­wa­dzi czę­ścio­wo przez dro­gi grun­to­we i asfal­to­we. Naj­pierw docie­ra do Bochot­ni­cy, gdzie war­to zoba­czyć ruiny zam­ku poło­żo­ne­go na lewym zbo­czu doli­ny Bystrej. Następ­nie pro­wa­dzi na połu­dnio­wy zachód, wprost na kazi­mier­ski rynek. Po obie­dzie w Kazi­mie­rzu Dol­nym moż­na skrę­cić w szlak rowe­ro­wy pro­wa­dzą­cy na wschód, do Nałę­czo­wa i dalej, aż do odda­lo­ne­go o 62 km Lubli­na. Po dro­dze, przed Nałę­czo­wem, trakt dopro­wa­dza do Wąwol­ni­cy, w któ­rej znaj­du­je się popu­lar­ne sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Kębelskiej.

Widok z Góry Trzech Krzy­ży na Kazi­mierz Dol­ny, fot. Ela­pros, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments