Transkrypcja: Kije do Nordic Walking vs. kijki Trekkingowe

Cześć, mam na imię Krzy­chu i jestem ze skle­pu tury­stycz­ne­go Woda Góry Las z Pozna­nia. Dzi­siaj poroz­ma­wia­my sobie o kij­kach do chodzenia.

Przede wszyst­kim musi­my na samym począt­ku zasta­no­wić się do cze­go one nam dokład­nie posłu­żą. Jeśli myśli­my o dzia­łal­no­ści spor­to­wo – rekre­acyj­nej, wte­dy myśli­my o czymś co nazy­wa się Nor­dic Wal­king. Jeśli myśli­my o dzia­łal­no­ści typo­wo tury­stycz­nej – cho­dze­niu z cięż­kim ple­ca­kiem – wte­dy myśli­my o kij­kach trekkingowych.

Czym one tak pokrót­ce będą się róż­ni­ły. Kij­ki do Nor­dic Wal­king będą zwy­kle jed­no­czę­ścio­we bądź też dwu­czę­ścio­we; kij­ki trek­kin­go­we zawsze są trzyczęściowe.

Mówi­my tutaj o zupeł­nie innej rącz­ce, w kij­kach do NW bar­dzo waż­na jest ręka­wicz­ka, nato­miast w przy­pad­ku kij­ków trek­kin­go­wych zwy­kle wystar­cza nor­mal­na pętelka.

Kije do NW wystę­pu­ją rów­nież w wer­sji skła­da­nej. Pozwa­la nam to po skoń­czo­nym mar­szu przy­tro­czyć je do ple­ca­ka. Dzię­ki temu może­my sobie dobrać dłu­gość kon­kret­nie pod użyt­kow­ni­ka, jeże­li dane­go kij­ka uży­wa wię­cej niż jed­na osoba.

Kij­ki trek­kin­go­we będą skła­da­ły się naj­czę­ściej z 3 ele­men­tów. Mówi­my tutaj o róż­nych rącz­kach. Naj­prost­sza rącz­ka pla­sti­ko­wa, tro­szecz­kę wygod­niej­sza rącz­ka wyko­na­na z kor­ka oraz naj­lżej­sza — nie­źle chło­ną­ca wil­goć — rącz­ka wyko­na­na z pian­ki. Żeby mieć gwa­ran­cje że nasze kij­ki posłu­żą nam bar­dzo dłu­go, musi­my zwró­cić uwa­gę na 2 waż­ne sprawy:

Pierw­sza rzecz to koń­ców­ka – jak widać zwy­kła koń­ców­ka sta­lo­wa po 2/3 latach czę­ste­go użyt­ko­wa­nia będzie się ście­rać, nie da nam odpo­wied­nie­go opar­cia, w odróż­nie­niu od koń­ców­ki widio­wej, któ­ra nawet uży­wa­na dłu­go pozo­sta­nie ostra.

Dru­gą rze­czą jest sys­tem blo­ko­wa­nia kij­ków. W kij­kach prost­szych i tań­szych znaj­du­je się pla­sti­ko­wy gwint, któ­ry zuży­wa się bar­dzo szyb­ko i bar­dzo szyb­ko psu­je, nato­miast w kij­kach lep­szych ten gwint jest aluminiowy.