Tak jak obie­ca­li­śmy — dziś publi­ku­je­my wyni­ki kon­kur­su “na zimo­wym szla­ku” orga­ni­zo­wa­nym wspól­nie z orga­ni­za­to­ra­mi zawo­dów w zimo­wych bie­gach gór­skich i na orien­ta­cję — ICEBUG WINTER TRAIL 2014.

W kon­kur­sie wzię­ły udział 43 oso­by (nie liczy­li­śmy osób, któ­re udzie­la­ły odpo­wie­dzi w komen­ta­rzach pod posta­mi). Nade­sła­no ponad 80 odpo­wie­dzi, z któ­rych tyl­ko 11 było nie­pra­wi­dło­wych. Naj­czę­ściej przy­czy­ną nie­za­li­cze­nia odpo­wie­dzi był brak lin­ku do szla­ku, mimo poda­nia pra­wi­dło­wej jego nazwy lub nazwy miej­sca ze zdję­cia. Zda­rzy­ło się też, że nade­sła­ne lin­ki wio­dły do stron szla­ków prze­cho­dzą­cych obok dane­go miej­sca, ale kon­kur­so­we zdję­cie nie było tam opublikowane.

Co dziw­ne, wie­le osób nade­sła­ło po dwie pra­wi­dło­we odpo­wie­dzi na zagad­ki, ale nie odpo­wie­dzia­ło na trze­cią, tym samym ogra­ni­cza­jąc sobie moż­li­wość zdo­by­cia nagro­dy. A jeśli już przy nagro­dach jeste­śmy — pora na wyniki!

WYNIKI kon­kur­su na zimo­wym szlaku

Wie­lo­funk­cyj­ne chu­s­ty od ICEBUG wędru­ją do nastę­pu­ją­cych osób:

  1. Woj­ciech G. za naj­szyb­sze pode­sła­nie wszyst­kich odpo­wie­dzi na zagad­ki opu­bli­ko­wa­ne na fan page­’u ICEBUG POLSKA.
  2. Andrzej Alek­sie­juk za naj­szyb­ciej nade­sła­ną pra­wi­dło­wą odpo­wiedź na pierw­szą zagad­kę opu­bli­ko­wa­ną na fan page­’u ICEBUG POLSKA. Przejdź do “Nie­bie­ski szlak z Kuź­nic na Gie­wont”.
  3. Krzysz­tof Siwic­ki za naj­szyb­ciej nade­sła­ną pra­wi­dło­wą odpo­wiedź na dru­gą zagad­kę opu­bli­ko­wa­ną na fan page­’u ICEBUG POLSKA. Przejdź do “SZCZYTOŻERCY: TREK -> Konin­ki — Czo­ło Tur­ba­cza — Mostow­ni­ca — Tur­bacz — Kiczo­ra — Jawo­rzy­na Kam. ‑Tur­bacz — Konin­ki”.
  4. Ani­ta Nowak za naj­szyb­ciej nade­sła­ną pra­wi­dło­wą odpo­wiedź na trze­cią zagad­kę opu­bli­ko­wa­ną na fan page­’u ICEBUG POLSKA. Przejdź do “Szlak Nowy Targ — Tur­bacz”.
Buf­fy TRAIL.PL wędru­ją do nastę­pu­ją­cych osób:
  1. Agniesz­ka Poho­ska za naj­szyb­sze pode­sła­nie wszyst­kich odpo­wie­dzi na zagad­ki opu­bli­ko­wa­ne na fan page­’u Tra­il — na szlaku.
  2. Łukasz Nowak za naj­szyb­ciej nade­sła­ną pra­wi­dło­wą odpo­wiedź na pierw­szą zagad­kę opu­bli­ko­wa­ną na fan page­’u Tra­il — na szla­ku. Przejdź do “Czer­wo­ny szlak z Mor­skie­go Oka (wschod­nim brze­giem) na Rysy”.
  3. Piotr Cha­chaj naj­szyb­ciej nade­sła­ną pra­wi­dło­wą odpo­wiedź na dru­gą zagad­kę opu­bli­ko­wa­ną na fan page­’u Tra­il — na szla­ku. Przejdź do “Czer­wo­ny szlak z Prze­łę­czy Szklar­skiej na Halę Izerską”.
  4. Marek Niedź­wiec­ki naj­szyb­ciej nade­sła­ną pra­wi­dło­wą odpo­wiedź na trze­cią zagad­kę opu­bli­ko­wa­ną na fan page­’u Tra­il — na szla­ku. Przejdź do “Czar­ny szlak spod Czar­ne­go Sta­wu Gąsie­ni­co­we­go na Koście­lec”.
Pro­si­my o prze­sła­nie danych do wysył­ki nagród na adres konkurs@trail.pl z dopi­skiem “Kon­kurs ICEBUG WINTER TRAIL 2014 — nagrody”.
UWAGA: kon­kurs dla spóźnialskich!
Jak się moż­na łatwo doli­czyć, zosta­ły nam 2 nagro­dy, któ­re były prze­zna­czo­ne dla osób, któ­re odpo­wie­dzą na wszyst­kie zagad­ki opu­bli­ko­wa­ne na jed­nym z fan page­’y. Nie­ste­ty, jak wspo­mi­na­li­śmy — wie­le osób prze­sła­ło tyl­ko po 2 odpo­wie­dzi, dla­te­go nagro­dy zosta­ją w naszym “kon­kur­so­wym maga­zy­nie” i będzie je moż­na wygrać niebawem.
Szcze­gó­ły kon­kur­su będą opu­bli­ko­wa­ne w new­slet­te­rze TRAIL.PL, więc jeśli jesz­cze do nie­go nie dołą­czy­li­ście — może­cie to zro­bić pod tym lin­kiem: https://trail.pl/newsletter.