“Kon­kurs na zimo­wym szla­ku” to kolej­na oka­zja do zaopa­trze­nia się w fir­mo­we BUF­Fy i wie­lo­funk­cyj­ne chu­s­ty od TRAIL.PL i ICEBUG WINTER TRAIL 2014. Co zro­bić, by wygrać? Koniecz­nie śle­dzić posty na Face­bo­oku, bo wła­śnie tam, zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne kon­kur­so­we zada­nia, czy­li zdję­cia z pol­skich szla­ków w zimo­wej sce­ne­rii. Nie będzie łatwo, ale war­to spró­bo­wać, bo do roz­da­nia mamy aż 10 nagród!

Roz­po­zna­jesz miej­sce? Świetnie! 

Znajdź w ser­wi­sie TRAIL.PL szlak z któ­re­go pocho­dzi zdję­cie opu­bli­ko­wa­ne na naszej face­bo­oko­wej tabli­cy  i jak naj­szyb­ciej prze­ślij jego link na adres KONKURS@TRAIL.PL (z dopi­skiem poda­nym w REGULAMINIE). Liczy się szybkość!

Nie koja­rzysz miej­sca ze zdję­cia? Nie pod­da­waj się — po kil­ku godzi­nach od publi­ka­cji dane­go zdję­cia, w komen­ta­rzu poja­wi się pod­po­wiedź, a nagro­dy powę­dru­ją tak­że do osób, któ­rym uda się odgad­nąć wszyst­kie szla­ki opu­bli­ko­wa­ne na wybra­nym fanpage’u.

Ter­mi­ny publi­ka­cji kon­kur­so­wych fotografii

Na fan­pa­ge­’u TRAIL.PL:
— wto­rek, 4.02.2014 r. — 19:00
— śro­da, 5.02.2014 r. — 14:00
— czwar­tek, 6.02.2014 r. — 12:00

Na fan­pa­ge­’u ICEBUG:
- wto­rek, 4.02.2014 r. — 21:00
- śro­da, 5.02.2014 r. — 16:00
- czwar­tek, 6.02.2014 r. — 14:00

REGULAMIN KONKURSU

1. ZASADY:
a) Polub fan­pa­ge Tra­il — na szla­ku i fan­pa­ge ICEBUG
b) Znajdź szlak, na któ­re­go stro­nie bądź w komen­ta­rzach zamiesz­czo­no pre­zen­to­wa­ne zdjęcie.
c) Prze­ślij link do wła­ści­we­go szla­ku na adres KONKURS@TRAIL.PL z dopi­skiem “Kon­kurs ICEBUG WINTER TRAIL 2014”.

2. WYGRYWAJĄ:
— 6 osób, któ­re jako pierw­sze prze­ślą pra­wi­dło­wy link szla­ku, któ­re­go zdję­cie opu­bli­ko­wa­no na fan­pa­ge­’u TRAIL.PL lub ICEBUG POLSKA
— 2 oso­by, któ­re naj­szyb­ciej prze­ślą lin­ki do szla­ków, któ­rych zdję­cie opu­bli­ko­wa­no na fan­pa­ge­’u TRAIL.PL
— 2 oso­by, któ­re naj­szyb­ciej prze­ślą lin­ki do szla­ków, któ­rych zdję­cie opu­bli­ko­wa­no na fan­pa­ge­’u ICEBUG.
Jeden uczest­nik może wygrać tyl­ko jed­ną nagrodę.

3. WYNIKI poda­ne zosta­ną w cią­gu 2 tygo­dni od ogło­sze­nia konkursu.