Tropiciele na szlaku - konkurs TRAIL.PL (banner)

Cho­ciaż w górach pogo­da jesz­cze się nie zde­cy­do­wa­ła czy to odpo­wied­ni czas na poże­gna­nie zimo­wej aury, zapra­sza­my Was do poszu­ki­wa­nia na szla­kach śla­dów wio­sny, a nie­co póź­niej tak­że i pierw­szych oznak lata. Z tej oka­zji ogła­sza­my kon­kurs foto­gra­ficz­ny dla szla­ko­wych TROPICIELI.

Uwa­ga: aby wziąć udział w kon­kur­sie jako uczest­nik bądź gło­su­ją­cy musisz posia­dać kon­to użyt­kow­ni­ka TRAIL.PL! Prze­czy­taj jak dołą­czyć do TRAIL.PL 🙂

Co zrobić by wziąć udział w konkursie?

Zrób cie­ka­we zdję­cie ozna­ko­wa­nia szla­ku i dodaj je w polu “Opi­nia” na odpo­wied­niej stro­nie szla­ku z bazy TRAIL.PL. Zdję­cie powin­no prze­sta­wiać kra­jo­braz jaki roz­po­ście­ra się wokół miejsc, w któ­rym nama­lo­wa­no ozna­cze­nie tra­sy. Link do zdję­cia, dostęp­ny w pasku adre­su stro­ny po klik­nię­ciu na datę doda­nia opi­nii, prze­ślij na adres konkurs@trail.pl.

Jeśli nie mamy dane­go szla­ku w bazie, możesz go dodać. Wystar­czy, że pod­czas wyciecz­ki nagrasz tra­sę jed­ną z naszych apli­ka­cji (Szla­ki w górach lub Szla­ki TPN) i pode­ślesz nam wia­do­mość, z proś­bą o zmia­nę sta­tu­su tra­sy na szlak zna­ko­wa­ny.

Ile zdjęć można zgłosić do konkursu?

Każ­dy może zgło­sić dowol­ną ilość zdjęć, ale każ­da foto­gra­fia musi być doda­na w osob­nej “Opi­nii”. Zamiesz­czo­ne zdję­cia i komen­ta­rze nie mogą łamać regu­la­mi­nu ser­wi­su TRAIL.PL oraz regu­la­mi­nu kon­kur­su. Lista kon­kur­so­wych opi­nii ze zdję­cia­mi będzie aktu­ali­zo­wa­na raz dzien­nie. Naj­now­sze komen­ta­rze moż­na też zna­leźć w zakład­ce “Co nowe­go” dostęp­nej w menu na stro­nie TRAIL.PL.

Uwa­ga: Opi­nia zgło­szo­na do kon­kur­su powin­na zawie­rać dopi­sek “TROPICIELE”. Zamiesz­czo­ne zdję­cia i komen­ta­rze nie mogą łamać regu­la­mi­nu ser­wi­su TRAIL.PL oraz regu­la­mi­nu konkursu.

Jak głosować?

Aby oddać głos na daną foto­gra­fię nale­ży polu­bić zawie­ra­ją­cy ją komen­tarz. Każ­dy może oddać po jed­nym gło­sie na dowol­ną ilość zdjęć, dla­te­go koniecz­nie zachęć do gło­so­wa­nia swo­ich znajomych!

ZOBACZ ZGŁOSZONE ZDJĘCIA I WYNIKI

Nagrody

Każ­de­go mie­sią­ca (maj, czer­wiec, lipiec) nagro­dzi­my jed­ną oso­bę, któ­rej pro­po­zy­cja otrzy­ma naj­wię­cej polu­bień komen­ta­rza zawie­ra­ją­ce­go dane zdję­cie. Ostat­nie­go dnia kon­kur­su Jury przy­zna nagro­dę głów­ną. Na decy­zję Jury będzie mieć wpływ tak­że treść komen­ta­rza doda­ne­go do “Opi­nii”. War­to w nim zamie­ścić infor­ma­cje na temat: sta­nu tra­sy, uro­czysk, cie­ka­wo­stek doty­czą­cych miejsc na tra­sie czy prak­tycz­ne pora­dy dla kolej­nych tury­stów wybie­ra­ją­cych się na ten szlak.
Do wygra­nia jest sprzęt tury­stycz­ny ufun­do­wa­ny przez Fjord Nansen:
Dodat­ko­wo, w trak­cie trwa­nia kon­kur­su roz­da­my prak­tycz­ne kara­bin­ki, któ­re pomo­gą zabez­pie­czyć przed zgu­bie­niem klu­cze, port­fel czy czołówkę.

Kalendarium

Ter­mi­ny zgło­szeń znaj­dzie­cie poni­żej, jed­nak peł­ne infor­ma­cje o kon­kur­sie znaj­dziesz w regu­la­mi­nie kon­kur­su.
Nagroda główna
Nagro­da główna
Nagroda miesiąca
Nagro­da miesiąca