Obszar Kozie­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go im. prof. Ryszar­da Zarę­by obej­mu­je obsza­ry Pusz­czy Kozie­nic­kiej i roz­cią­ga się w połu­dnio­wej czę­ści woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go, pomię­dzy Rado­miem a Kozie­ni­ca­mi. W XVIII w. nad roz­wo­jem tutej­szych osad i mia­ste­czek czu­wał sam król Sta­ni­sław August Ponia­tow­ski. W oko­licz­nych lasach moż­na zna­leźć wie­le mogił i miejsc spo­czyn­ku żoł­nie­rzy pole­głych w obu woj­nach światowych.

Kozie­nic­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży oko­ło 100 km na połu­dnie od War­sza­wy. Jest waż­ną enkla­wą dzi­kiej przy­ro­dy, w któ­rej zna­la­zło schro­nie­nie m.in. oko­ło 200 gatun­ków pta­ków. Żyją tu tak­że nie­to­pe­rze, łosie, jele­nie i bobry. Na tere­nie par­ku wyzna­czo­no aż 15 rezer­wa­tów przy­ro­dy, chro­nią­cych przede wszyst­kim obsza­ry leśne, a tak­że torfowiska.

Dobrą bazą wypa­do­wą do zwie­dza­nia Kozie­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go są leżą­ce na jego pół­noc­no-wschod­nim skra­ju Kozie­ni­ce. W miej­sco­wo­ści tej oraz jej oko­li­cach, wzdłuż dro­gi kra­jo­wej nr 79, moż­na zna­leźć wie­le pokoi gościn­nych i pen­sjo­na­tów. Alter­na­tyw­ną pro­po­zy­cją mogą być hote­le w poło­żo­nym na zachód od par­ku Rado­miu, albo któ­reś z pól namio­to­wych i let­nisk w głę­bi Pusz­czy Kozie­nic­kiej. Do Kozie­nic war­to tym­cza­sem wpaść ze wzglę­du na bar­dzo cie­ka­we zabyt­ki. Na roz­bu­do­wą tego mia­sta w XVIII w. czu­wał sam król Sta­ni­sław August Ponia­tow­ski. War­to tu odwie­dzić Muzeum Regio­nal­ne miesz­czą­ce się w kla­sy­cy­stycz­nym pała­cu oto­czo­nym pięk­nym par­kiem oraz zabyt­ko­wą kuźnię.

Przez Kozie­ni­ce prze­bie­ga nie­bie­ski szlak tury­stycz­ny PTTK, wio­dą­cy w stro­nę gra­nic par­ku, przez Sta­ni­sła­wi­ce do Kocioł­ków, gdzie znaj­du­je się zato­pio­ny w lesie cmen­tarz żoł­nie­rzy rosyj­skich i austriac­ko-węgier­skich z okre­su I woj­ny świa­to­wej. Kolej­nym przy­stan­kiem na szla­ku jest poło­żo­na we wschod­niej czę­ści par­ku, oto­czo­na lasa­mi osa­da Molen­dy, przy któ­rej moż­na zna­leźć mogi­ły i miej­sce pamię­ci pol­skich par­ty­zan­tów, któ­rzy wal­czy­li w Pusz­czy Kozie­nic­kiej w kolej­nej woj­nie, w latach 40-stych XX w. Następ­nie nie­bie­ski trakt pro­wa­dzi do wsi Gró­dek, odda­lo­nej oko­ło 15 km na połu­dnio­wy wschód od Kozie­nic. Wzno­si się tam cie­ka­wy, rene­san­so­wy kościół para­fial­ny z koń­ca XVI w. z wyso­ką, muro­wa­ną wie­żą i sto­ją­cą nie­opo­dal, małą, drew­nia­ną dzwonnicą.

Do wie­lu z naj­cie­kaw­szych miejsc Kozie­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go pro­wa­dzi też żół­ty szlak tury­stycz­ny, prze­cho­dzą­cy przez ukry­ty w rol­ni­czej enkla­wie w samym środ­ku Pusz­czy Kozie­nic­kiej Augu­stów. Jed­nym z naj­cie­kaw­szych zabyt­ków jest w nim uni­ka­to­wy, drew­nia­ny budy­nek wyłusz­czar­ni nasion z szy­szek. W cen­trum osa­dy stoi pomni­ko­wy dąb. W Augu­sto­wie znaj­du­je się też kolej­ny w tym rejo­nie cmen­tarz żoł­nie­rzy pole­głych w I woj­nie świa­to­wej. Idąc żół­tym szla­kiem tury­stycz­nym z Augu­sto­wa na połu­dnio­wy zachód, doj­dzie się do leśne­go rezer­wa­tu Pion­ki oraz dalej, do nie­wiel­kie­go mia­sta o tej samej nazwie, poło­żo­ne­go na połu­dnio­wym skra­ju parku.

Rezer­wat Źró­dło Kró­lew­skie, fot. Gla­eken, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments