Kozło­wiec­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na Wyso­czy­nie Lubar­tow­skiej, na pół­noc od Lubli­na i obej­mu­je cie­ka­wy kom­pleks leśny w środ­ko­wej czę­ści woje­wódz­twa lubel­skie­go. Znaj­dą tu coś dla sie­bie wiel­bi­cie­le aktyw­ne­go wypo­czyn­ku i obco­wa­nia z pięk­nem dzi­kiej przy­ro­dy. Nie­opo­dal par­ku znaj­du­je się jed­nak z naj­wspa­nial­szych magnac­kich rezy­den­cji we wschod­niej Polsce.

Lasy Kozło­wiec­kie to naj­więk­szy w oko­li­cy Lubli­na kom­pleks borów o cha­rak­te­rze bar­dzo zbli­żo­nym do natu­ral­ne­go. Moż­na podzi­wiać w nim gesty, pię­tro­wy podział leśnej roślin­no­ści i wie­le sta­rych drzew. Część obsza­ru Kozło­wiec­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go obej­mu­je tere­ny wil­got­ne lub bagien­ne. Prze­pły­wa­ją przez nie­go rzecz­ki Mini­na i Krzy­wa Rze­ka oraz mniej­sze cie­ki wod­ne. Moż­na w nim zna­leźć tak­że małe, zato­pio­ne w leśnej gęstwi­nie jezior­ka. Rzeź­ba tere­nu par­ku jest na ogół pła­ska. Praw­dzi­wym bogac­twem miej­sco­wej fau­ny są pta­ki leśne, w koro­nach drzew pra­cu­ją  m.in. dzię­cio­ły czar­ne, a nad brze­ga­mi tutej­szych sta­wów moż­na spo­tkać np. bro­dzą­ce bocia­ny czarne.

Gęsty las zaj­mu­je 90 pro­cent powierzch­ni par­ku. Noc­le­gu moż­na poszu­kać tuż za jego gra­ni­ca­mi, m.in. w miej­sco­wo­ściach Niem­ce i Nasu­tów. Dzia­ła­ją tam dwor­ki, w któ­rych da się spę­dzić urlop, albo np. zor­ga­ni­zo­wać fir­mo­wą kon­fe­ren­cję. Nazwa Kozło­wiec­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go wywo­dzi się od poło­żo­nej za jego pół­noc­ny­mi gra­ni­ca­mi wsi Kozłów­ka, gdzie w XVIII w. magnac­ki ród Zamoy­skich posta­wił sobie wspa­nia­ły pałac. Baro­ko­wo-kla­sy­cy­stycz­na rezy­den­cja jest oto­czo­na pięk­nym par­kiem. W sta­ran­nie odre­stau­ro­wa­nym pała­cu dzia­ła obec­nie muzeum poświę­co­ne rodzi­nie Zamoy­skich. W pobli­skim budyn­ku daw­nej powo­zow­ni urzą­dzo­no nato­miast cie­ka­we muzeum socre­ali­zmu. Moż­na w nim podzi­wiać ponad 1600 uni­kal­nych obra­zów, rzeźb, pla­ka­tów i rysun­ków, w więk­szo­ści pocho­dzą­cych z pierw­szej poło­wy lat 50-tych XX w.

Przez Kozło­wiec­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy prze­bie­ga w sumie 30 km ozna­ko­wa­nych szla­ków rowe­ro­wych, któ­ry­mi moż­na dotrzeć do naj­cie­kaw­szych jego zakąt­ków. Wyjeż­dża­jąc z miej­sco­wo­ści Niem­ce, naj­pierw trze­ba prze­je­chać oko­ło 2 km na pół­noc wzdłuż dro­gi kra­jo­wej nr 19. Za wio­ską Zale­sie, przed prze­jaz­dem kole­jo­wym, skrę­ca się w leśny szlak, pro­wa­dzą­cy naj­pierw do rezer­wa­tu „Kozie Góry”. Moż­na go dokład­nie zwie­dzić wyzna­czo­ną tam ścież­ką dydak­tycz­ną. Wystę­pu­ją tu głów­nie pospo­li­te rośli­ny dla naj­głęb­szych par­tii pol­skich lasów. Oglą­da­jąc nagro­ma­dze­nie ich gatun­ków na małej prze­strze­ni rezer­wa­tu, z wie­lo­ma kwia­ta­mi, krze­wa­mi i sta­ro­drze­wem, ma się nie­po­wta­rzal­ne uczu­cie obco­wa­nia z praw­dzi­wie dzi­ką przyrodą.

Szlak rowe­ro­wy pro­wa­dzi dalej na zachód. Na skrzy­żo­wa­niu leśnych duk­tów moż­na skrę­cić na połu­dnie i pod­je­chać do sta­rej wio­ski Nowy­staw. Tam­tej­sze domy w więk­szo­ści powsta­ły w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym i repre­zen­tu­ją typo­wą, daw­ną, wiej­ską archi­tek­tu­rę z tej czę­ści Polsk. Mają drew­nia­ne kon­struk­cje i dwu­spa­do­we dasz­ki. Jadąc od wcze­śniej­sze­go skrzy­żo­wa­nia na zachód, szla­kiem wyzna­cza­ją­cym głów­ną oś par­ku z Zale­sia do Dąbrów­ki, natknie­my się na osa­dę Sta­ry Tar­tak z usy­tu­owa­nym w środ­ku, sta­rym, muro­wa­nym dom­kiem z ogro­dem. Wyjeż­dża­jąc stąd szla­kiem rowe­ro­wym na połu­dnie, może­my dotrzeć do Nasu­tro­wa oraz Nowe­go­sta­wu. Kie­ru­jąc się z kolei na pół­noc i póź­niej na zachód, dotrze­my na rowe­rze do pała­cu Zamoy­skich w Kozłówce.

Pałac w Kozłów­ce, fot. Jan­mad, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments