Kozu­bow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na połu­dniu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, obej­mu­jąc część Niec­ki Nie­dziań­skiej i Gar­bu Wodzi­sław­skie­go. Cechu­je go bar­dzo rzeź­ba tere­nu w wie­lo­ma wznie­sie­nia­mi i wąwo­za­mi, wśród któ­rych ist­nie­ją wspa­nia­łe warun­ki do roz­kwi­tu dzi­kiej przy­ro­dy. Do par­ku moż­na zoba­czyć wie­le zabyt­ko­wych, wiej­skich zabudowań.

Dużą część Kozu­bow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go zaj­mu­ją lasy i pola upraw­ne. Zwie­dza­nie ich jest praw­dzi­wą grat­ką dla zapa­lo­nych bota­ni­ków. Moż­na tu bowiem zna­leźć wie­le znaj­du­ją­cych się pod ochro­ną, rzad­kich roślin, takich jak miłek wio­sen­ny, obuw­nik pospo­li­ty, czy stor­czyk pur­pu­ro­wy. W par­ku żyją tak­że m.in. gro­no­sta­je, listy, dzi­ki i jele­nie. Tutej­sze malow­ni­cze szla­ki bie­gną czę­sto po kamie­ni­stych dro­gach, wyżło­bio­nych przed laty niczym ryn­ny pomię­dzy zale­sio­ny­mi pagórkami.

Kozu­bow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy to jeden z trzech leżą­cych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie, chro­nio­nych zespo­łów przy­rod­ni­czych w połu­dnio­wej czę­ści woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Od wcho­du sąsia­du­je z Nad­ni­dziań­skim Par­kiem Kra­jo­bra­zo­wym, za któ­rym w bli­skiej odle­gło­ści leży Sza­niec­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy. Naj­po­pu­lar­niej­szą miej­sco­wo­ścią tury­stycz­no-uzdro­wi­sko­wą jest w tym rejo­nie Busko-Zdrój. W samym Kozu­bow­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym nie ma wie­lu ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych. Moż­na tu nato­miast zatrzy­mać się w któ­rymś z gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych lub na polu namiotowym.

Walo­ry przy­rod­ni­cze i kul­tu­ro­we par­ku moż­na poznać wybie­ra­jąc się na wyciecz­kę szla­kiem kra­jo­bra­zo­wo-dydak­tycz­nym z Chro­be­rza do Woli Chro­bow­skiej. Chro­berz leży za wschod­nią gra­ni­cą Kozu­bow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, na skra­ju sąsied­nie­go par­ku nad­ni­dziań­skie­go. Szlak pro­wa­dzi z most­ku na rze­ce Nidzie w tej miej­sco­wo­ści do XVI-wiecz­ne­go kościo­ła pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP i św. Jana Kan­te­go. Świą­ty­nia ta była na prze­strze­ni wie­ków prze­bu­do­wy­wa­na i moż­na w niej dziś zauwa­żyć wyraź­ne cechy gotyc­kie, rene­san­so­we, jak i baro­ko­we. Kolej­nym przy­stan­kiem na szla­ku jest pięk­ny zespół pała­co­wo-par­ko­wy z dru­giej poło­wy XIX w.

Trakt kra­jo­bra­zo­wo-dydak­tycz­ny pro­wa­dzi z Chro­bo­rza do cen­tral­nej czę­ści Kozu­bow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Koń­co­wym przy­stan­kiem jest leżą­ca na skra­ju lasu Wola Chro­ber­ska, w któ­rej moż­na zoba­czyć wie­le zabyt­ko­wych, drew­nia­nych zabu­do­wań. Wieś zacho­wa­ła swój histo­rycz­ny układ prze­strzen­ny i leży pomię­dzy kil­ko­ma malow­ni­czy­mi pagór­ka­mi. W przy­szło­ści w jej bez­po­śred­nim sąsiedz­twie pla­no­wa­ne jest utwo­rze­nie rezer­wa­tu przyrody.

Wybie­ra­jąc się na połu­dnio­we obrze­ża Kozu­bow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, war­to się prze­spa­ce­ro­wać szla­kiem „Stra­dów pra­dzie­jo­wy i wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ny”. Na tere­nie Stra­do­wa znaj­du­ją się pozo­sta­ło­ści spo­re­go sło­wiań­skie­go gro­dzi­ska, któ­re było zamiesz­ka­ne pomię­dzy VIII a XII w. Nie­opo­dal, na wznie­sie­niu Mogi­ła, moż­na zna­leźć jesz­cze wcze­śniej­szy kur­han. Na pobli­skim wzgó­rzu Kopa­ni­na znaj­du­je się nato­miast punkt wido­ko­wy dla turystów.

Obuw­nik pospo­li­ty, fot. Algir­das, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments