Kra­sno­brodz­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na Roz­to­czu Środ­ko­wym, w połu­dnio­wej czę­ści woje­wódz­twa lubel­skie­go. Wystę­pu­ją tu wznie­sie­nia się­ga­ją­ce wyso­ko­ścią czę­sto ponad 350 m n.p.m. Do par­ku moż­na przy­je­chać na rowe­ro­wą wyciecz­kę, aby pozbie­rać grzy­by, zwie­dzić nie­zwy­kłe zabyt­ki, a nawet pojeź­dzić by na nartach.

Przez Kra­sno­brodz­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy prze­pły­wa rze­ka Wieprz, któ­ra ma tutaj licz­ne źró­deł­ka. 60 pro­cent jego tery­to­rium zaj­mu­ją lasy, wśród któ­rych domi­nu­ją bory jodło­we i sosno­we. Moż­na tu zna­leźć rów­nież cen­ne przy­rod­ni­czo tor­fo­wi­ska. Na tere­nie par­ku wyzna­czo­no dwa rezer­wa­ty, a naj­wyż­szym wznie­sie­niem w obrę­bie jego gra­nic jest Wapiel­nia, któ­ra się­ga 386 m n.p.m.. Oko­licz­ne lasy są schro­nie­niem dla wie­lu gatun­ków zwie­rząt, m.in. tchó­rzy, łasic, kun leśnych, bor­su­ków i jeno­tów. W tutej­szych sta­wach pły­wa­ją bobry, a nad ich brze­ga­mi miesz­czą się licz­ne sie­dli­ska ptaków.

Naj­lep­szą bazą wypa­do­wą do zwie­dze­nia par­ku jest Kra­sno­bród w jego pół­noc­nej czę­ści. To zna­na miej­sco­wość uzdro­wi­sko­wa z licz­ny­mi ośrod­ka­mi wypo­czyn­ko­wy­mi, pen­sjo­na­ta­mi i sana­to­rium. Miej­sca noc­le­go­we, m.in. w gospo­dar­stwach agro­tu­ry­stycz­nych, moż­na też zna­leźć w innych zakąt­kach parku.

Kra­sno­bród urze­ka przy­jezd­nych swo­imi pięk­ny­mi zabyt­ka­mi. War­to w tym mie­ście zoba­czyć m.in. baro­ko­wy zespół daw­ne­go klasz­to­ru domi­ni­ka­nów, w któ­rym funk­cjo­nu­je dziś Muzeum Wsi Kra­sno­brodz­kiej. Nie­opo­dal znaj­du­je się pięk­ny kościół pw. Nawie­dze­nia NMP z XVII w., któ­ry jest zara­zem popu­lar­nym sank­tu­arium kul­tu maryj­ne­go. Świą­ty­nia wraz z klasz­to­rem były ufun­do­wa­ne przez kró­lo­wą Mary­sień­kę. Ozdo­bą mia­sta są też drew­nia­ne kaplicz­ki. Pierw­sza z nich, „Kapli­ca na Wodzie”, stoi przy jed­nym ze źró­de­łek Wie­prza, uzna­nym za pomnik przy­ro­dy. Jego woda, według tra­dy­cji, ma uzdro­wi­ciel­ską moc. Podob­ny cie­ka­wy obiekt nosi imię św. Rocha i jest scho­wa­ny w leśnym rezer­wa­cie o tej samej nazwie. Nie­opo­dal mia­stecz­ka znaj­du­je się stok nar­ciar­ski z wycią­giem oraz zalew i duże kąpie­li­sko. W pobli­skim kamie­nio­ło­mie, nad skar­pą, mie­ści się zaś nie­wy­so­ka wie­życz­ka wido­ko­wa, zwa­na basz­tą, z któ­rej roz­ta­cza się pięk­ny widok na okolicę.

Przez Kra­sno­brodz­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy prze­cho­dzi jeden ze szla­ków rowe­ro­wych PASCALA po Lubelsz­czyź­nie. Pro­wa­dzi on z Kra­sno­bro­du na zachód, do gra­nic zaczy­na­ją­ce­go się kil­ka­na­ście kilo­me­trów dalej Roz­to­czań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go. Po prze­cię­ciu jego tery­to­rium, szlak rowe­ro­wy docie­ra do pięk­ne­go Zwie­rzyń­ca ze słyn­nym kościo­łem „na wodzie”. Miej­sco­wość ta leży nie­opo­dal Szcze­brze­szyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go i oko­ło 10 km na połu­dnie od obfi­tu­ją­ce­go w zabyt­ki Szcze­brze­szy­na. Przez Kra­sno­bród prze­bie­ga tak­że tzw. par­ty­zanc­ki szlak tury­stycz­ny z Kry­nic pod Toma­szo­wem Lubel­skim do Woj­dy i Koso­bu­dy. Kolej­ną cie­ka­wą pro­po­zy­cją dla odwie­dza­ją­cych kurort cykli­stów jest Pętla Jaku­bow­ska. To 17-kilo­me­to­wy, zna­ko­wa­ny szlak rowe­ro­wy, któ­rym moż­na doje­chać z cen­trum Kra­sno­bro­du do kaplicz­ki w rezer­wa­cie „Św. Roch”. Stąd trakt pro­wa­dzi do wsi Hut­ki, a następ­nie do uro­czy­ska Bel­font, gdzie w XVII w. mie­li się pota­jem­nie spo­ty­kać zako­cha­ny król Jan III Sobie­ski i jego wybran­ka Marysieńka.

Kaplicz­ka “Na Wodzie”, fot. Mer­lin, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments